Fi­lo­so­fi­jos šikš­nos­par­niai

(ir apie li­be­ra­liz­mą)

ALEK­SANDR PIA­TI­GORS­KIJ

Šie pa­mąs­ty­mai ne apie An­gli­ją ir ne apie Lon­do­ną. Bet jie iš Lon­do­no. Ir tai la­bai svar­bu, nes nė­ra tas pats, iš kur mąs­to­ma, ypač kal­bant apie to­kį ne­aiš­kų ir abst­rak­tų da­ly­ką kaip fi­lo­so­fi­ja. Yra vie­tų, iš ku­rių la­bai sun­ku mąs­ty­ti apie tai, kas su jo­mis vi­sai ne­su­si­ję, sve­ti­ma joms, nes to­kios vie­tos ta­ve įtrau­kia, ap­glė­bia ir ką be­mąs­ty­tum, min­tys nuo jų ne­nu­tols­ta. Vie­na to­kių vie­tų yra Mask­va, ki­ta – Pe­ter­bur­gas, Niu­jor­kas, ma­ny­čiau, tre­čia ir taip to­liau. Lon­do­ne yra ki­taip. Čia tie­siog gy­ve­ni, nes mies­tas per daug iš­cen­tri­nis, kad įtrauk­tų ta­ve kū­nu ir sie­la (Stend­ha­lis ka­dai­se taip kal­bė­jo apie Pa­ry­žių ir prieš­prie­ši­no jį Ro­mai). Lon­do­nas – vie­nas neut­ra­liau­sių pa­sau­lio mies­tų. Tu čia esi nie­kie­no, o mo­kes­tis už tai: vis­kas čia ne ta­vo. Ar bū­ta čia fi­lo­so­fi­jos? Be­veik jo­kios. Leis­ki­te pri­min­ti: Lon­do­nas – ne tik par­kų, skve­rų ir pui­kių pa­sta­tų mies­tas, bet ir me­mo­ria­li­nių len­te­lių mies­tas. Jų tūks­tan­čiai. Ei­ni ir ma­tai: štai čia gy­ve­no toks ir toks ra­šy­to­jas, po­etas, ar­chi­tek­tas, gar­sus gy­dy­to­jas, ke­liau­to­jas, po­li­ti­kas, me­ni­nin­kas, ga­liau­siai feld­mar­ša­las (ką ir kal­bė­ti apie ad­mi­ro­lus, mie­li skai­ty­to­jai), tik­tai fi­lo­so­fų var­dai ne­puo­šia vė­ly­vų­jų Vik­to­ri­jos lai­kų vi­lų ir pra­ban­gių na­mų fa­sa­dų. Vis­gi ra­dau tris. Nie­ko apie juos ne­te­ko gir­dė­ti, ta­čiau ir gy­vų fi­lo­so­fų Lon­do­ne te­ži­nau ke­lis. Tai yra per uni­ver­si­te­tus ir moks­li­nes drau­gi­jas su­si­da­ry­tų ke­lios de­šim­tys, bet jie, nors ofi­cia­liai ir va­di­na­si fi­lo­so­fais, taip pri­sis­ta­ty­ti, at­ro­do, gė­di­ja­si: „Tai kad ne, aš už­si­i­mu Aris­to­te­lio „Po­eti­ka“; „Na ką jūs, koks aš fi­lo­so­fas, šiuo me­tu ra­šau apie vė­ly­vų­jų Vo­kie­ti­jos ro­man­ti­kų so­cia­lu­mo ir ins­tink­ty­vu­mo są­vei­kos pro­ble­mą“; „Iš tik­rų­jų aš joks fi­lo­so­fas, do­miuo­si fe­mi­niz­mo šiuo­lai­ki­nės ži­niask­lai­dos plėt­ros kon­teks­te pro­ble­ma“ ir taip to­liau. Žmo­gus, ga­lin­tis aiš­kiai ir pa­pras­tai apie sa­ve pa­sa­ky­ti: „Aš – fi­lo­so­fas“, – Lon­do­ne di­de­lė re­te­ny­bė. Toks pa­sa­ky­mas nu­skam­bė­tų ne­sko­nin­gai ir pre­ten­zin­gai. Pats ži­nau ke­tu­ris, ku­rie iš­drįs­tų taip pri­sis­ta­ty­ti (aš tuo­met bū­siu penk­tas).

Ak, kaip ge­ra Lon­do­ne mąs­ty­ti fi­lo­so­fiš­kai! Apy­nak­tį virš Lon­do­no sau­sai sprag­sė­da­mi pa­sklin­da tun­tai šikš­nos­par­nių (tie­są sa­kant – Lon­do­ne nė kar­to ne­ma­čiau nė vie­no šikš­nos­par­nio, bet žur­na­lis­ti­ka ir ne to­kius da­ly­kus iš­tve­ria!). He­ge­lis mėg­da­vo sa­ky­ti, esą pa­ži­ni­mas – tai nak­ti­nė pe­lė­da. Šikš­nos­par­nis – kaip fi­lo­so­fi­nė min­tis. Ei­ni va­ka­re per iš­tuš­tė­ju­sį Lon­do­ną, su­si­mąs­tyk, tuoj iš­gir­si ve­ria­mą šių keis­tų gy­vū­nų čerš­ki­mą. Nors kaip me­ta­fo­ra pe­lė­da yra daug sim­pa­tiš­kes­nė, abu jie reiš­kia slė­pi­nį – fi­lo­so­fi­ja tu­ri sa­vo me­ta­fo­rų pa­sau­lį. Su­ti­ki­te, „ere­lio“ vaiz­di­nys abst­rak­taus mąs­ty­mo ne­ža­di­na, nes yra iš val­džios ir po­li­ti­kos me­ta­fo­rų pa­sau­lio. Ta­čiau ko­dėl „slė­pi­nys“? Fi­lo­so­fi­nė min­tis nuo pa­sau­lio ne­si­sle­pia. Prie­šin­gai, tai pa­sau­lis nuo jos už­si­da­ro. Pa­mė­gin­ki­me apie jį šiek tiek pa­fi­lo­so­fuo­ti, kol dar ne­iš­ny­ko die­viš­kų go­ti­ki­nių rū­mų ir baž­ny­čių kon­tū­rai, ele­gan­tiš­kos anks­ty­vo­sios Lon­do­no kla­si­kos li­ni­jos.

Pir­miau­sia apie pa­sau­lį ap­skri­tai. Koks jis? Li­be­ra­lus. Jei ne­ti­ki­te ma­ni­mi, ap­si­žval­gy­ki­te. Juk tai Lon­do­nas, li­be­ra­lio­jo pa­sau­lio sos­ti­nė, ge­og­ra­fi­nis ir mo­ra­li­nis pa­sau­li­nio li­be­ra­liz­mo cen­tras. Bet, dėl Die­vo mei­lės, ne­pai­nio­ki­te li­be­ra­liz­mo ir de­mok­ra­ti­jos! De­mok­ra­ti­ja – po­li­ti­nės san­klo­dos bū­das. Li­be­ra­liz­mas – po­li­ti­nio, so­cia­li­nio, eko­no­mi­nio mąs­ty­mo bū­das. De­mok­ra­ti­ją, jei­gu jos ne­tu­ri­te, ga­li­te im­por­tuo­ti su­pa­kuo­tą ir var­to­ti. Li­be­ra­liz­mas – tai ne com­mo­di­ty. Ar­ba jūs jį tu­ri­te (sa­vy­je!), ar­ba ne. Jo ne­iš­moks­ta­ma ir ne­iš­mo­ko­ma. Li­be­ra­lu ne­įma­no­ma pa­si­da­ry­ti. Čia rei­ka­lin­ga dir­va, at­mos­fe­ra, ki­taip ta­riant – ypa­tin­gas men­ta­li­te­tas, o ne po­li­ti­nė ide­o­lo­gi­ja. O vie­nin­te­lė to­kio men­ta­li­te­to su­si­da­ry­mo (net­gi sa­ky­čiau „gi­mi­mo“) vie­ta ga­lė­jo bū­ti tik­tai An­gli­ja. Trak­tuo­jamas fi­lo­so­fiš­kai, tai yra vien kaip tam tik­ras men­ta­li­te­tas, bri­tų li­be­ra­liz­mas ga­li bū­ti per­teik­tas vie­na vie­nin­te­le idė­ja: vi­sų žmo­nių vi­suo­me­nės na­rių eg­zis­ta­vi­mo at­ski­ru­mas – nuo vi­suo­me­nės ap­skri­tai, vals­ty­bės ar ša­lies iki kon­kre­taus „pi­lie­čio“ – ir vi­sų šių na­rių su­de­ri­na­mu­mas vi­suo­me­nė­je, jų pa­kan­tu­mas vieno ki­tam, ne­pai­sant jų eg­zis­ten­ci­jų skir­tu­mo. Ši­taip bu­vo su­for­mu­luo­ta to­kių bri­tų li­be­ra­liz­mo kla­si­kų kaip Joh­nas Stu­ar­tas Mil­lis, Je­re­my Bent­ha­mas (jau šiais lai­kais ir ki­taip – Isai­ah Ber­li­no) ir ki­tų. Tad kar­to­ju: li­be­ra­liz­mas kaip „fi­lo­so­fi­ja“, o ne po­li­ti­nė ide­o­lo­gi­ja yra gry­nai bri­tiš­kas reiš­ki­nys. Jis yra XVIII am­žiaus pa­bai­go­je ir XX am­žiaus vi­du­ry­je is­to­riš­kai su­si­for­ma­vu­sio men­ta­li­te­to re­zul­ta­tas ir da­ri­nys, pa­ma­žu ta­pęs ne tik bri­tiš­kos mąs­ty­se­nos, bet ir bri­tiš­ko cha­rak­te­rio „psi­cho­lo­gi­niu bruo­žu“.

Ta­čiau bū­tent šiuo Eu­ro­pos „vė­ly­vo­sios Ap­švie­tos“ is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu li­be­ra­liz­mas įgi­jo du pa­vo­jin­gus var­žo­vus, su ku­riais „su­gy­ven­ti“ jau va­kar bu­vo ne­leng­va, šian­dien ta­po be­veik ne­įma­no­ma, o at­ei­ty­je, esu įsi­ti­ki­nęs, jie li­be­ra­liz­mui taps mir­ti­nai pa­vo­jin­gi.

Vie­ną iš jų jau mi­nė­jo­me. Tai de­mok­ra­ti­jos idė­ja. Li­be­ra­liz­mui ji vi­sa­da kė­lė sun­ku­mų. Bet at­kreip­ki­te dė­me­sį į vie­ną la­bai svar­bią ap­lin­ky­bę: juk kon­ti­nen­ti­niai bri­tų li­be­ra­liz­mo pirm­ta­kai – nuo Swe­den­bor­go iki Vol­tai­re’o – bu­vo at­vi­ri de­mok­ra­ti­jos prie­ši­nin­kai (o Fryd­ri­chas iš Prū­si­jos ar­gi ne­bu­vo sa­vo­tiš­kas li­be­ra­las?!). Ką ir kal­bė­ti apie ame­ri­kie­tiš­ko­sios de­mok­ra­ti­jos tė­vus gim­dy­to­jus. Ge­or­ge’as Was­hing­to­nas, at­ve­žęs į Ame­ri­ką bri­tų li­be­ra­liz­mo „švel­niuo­sius dai­gus“, tik­rai ži­no­jo, kad cha­mai ir ne­iš­ma­nė­liai, ku­riems jis stei­gė ir tvir­ti­no de­mok­ra­ti­nę val­dy­mo for­mą, ne tik ne­ga­li bū­ti li­be­ra­lai, bet ir jais nie­ka­da ne­bus. O „li­be­ra­las pa­gal in­te­lek­tą“ di­dy­sis Tho­mas Jef­fer­so­nas ge­rai su­pra­to, kad de­mok­ra­ti­ja – tai ne­iš­ven­gia­mas blo­gis. Ki­taip sa­kant, ji – Ame­ri­kos at­ei­tis. Kaip ži­no­ma, tra­giš­kiau­sias bu­vo Ame­ri­kos re­vo­liu­ci­jos ge­ni­jaus Ben­ja­mi­no Fran­kli­no li­ki­mas. As­me­niš­kai, psi­cho­lo­giš­kai li­be­ra­las, gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dy­je jis aiš­kiai pa­ma­tė, kad žmo­gus, žmo­gus ap­skri­tai, – ne li­be­ra­las, kad jis (žmo­gus) iš pri­gim­ties yra tie­siog ne­tin­ka­mas bū­ti li­be­ra­lu jo­kio­je po­li­ti­nė­je san­tvar­ko­je, o vi­sų pir­ma de­mok­ra­ti­nė­je. Bet (čia jau per­ei­na­me prie ant­ro­jo li­be­ra­liz­mo prie­šo) juk ir apie vi­siems žmo­nėms ben­drą pri­gim­tį, bent jau fi­lo­so­fiš­kai, sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti – li­be­ra­liz­mas vis­gi iš­au­go bri­tiš­ko­je dir­vo­je ir ta­po bri­tiš­kos, o ne ko­kios nors ki­tos psi­cho­lo­gi­jos da­li­mi ir, kaip jau bu­vo mi­nė­ta, yra ne­eks­por­tuo­ja­mas, kad ir gra­žiau­siai įpa­kuo­tas.

Pa­im­ki­me Ru­si­ją. Ži­no­te, man leng­viau įsi­vaiz­duo­ti kaip li­be­ra­lą mon­go­lą iš Ur­gos apy­lin­kių nei Mask­vos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių. Kaip de­mok­ra­tą – pra­šom. Kaip li­be­ra­lą – nie­ka­da. Juk ir kaip re­a­li gal­vo­se­na, ir kaip sa­vi­ta „fi­lo­so­fi­ja“ li­be­ra­liz­mas – vi­sa­da apie tai, kas pri­va­tu ir at­ski­ra. Ru­si­jos pro­fe­so­rius pa­si­ren­gęs bū­ti uo­liu de­mok­ra­tu, nes ben­dras ide­o­lo­gi­nis prin­ci­pas šiuo at­ve­ju api­brėž­tas ir su­pran­ta­mas bū­tent kaip ben­dras. Kaip bu­vo aiš­kus ir su­pran­ta­mas pro­le­ta­ria­to dik­ta­tū­ros prin­ci­pas ir vi­sa ki­ta. O ru­sas pro­fe­so­rius – kaip ir ru­sas pa­sie­nie­tis – pri­va­tu­mo prie­šas. Jam bet koks pri­va­tu­mas vi­sa­da bus ne jo pri­va­tu­mas. Ir šiuo at­žvil­giu jis yra daug ar­ti­mes­nis He­ge­liui nei, sa­ky­kim, Kan­tui, o mū­sų mon­go­las, ve­jan­tis nuo jur­to­je ke­pa­mos mė­sos šu­nis, pa­ly­gin­ti su pro­fe­so­riu­mi, bū­tų gry­nas kan­ti­nin­kas. Štai ko­dėl mū­sų drau­gas iš Ru­si­jos (ne­svar­bu, pro­fe­so­rius ar va­gis gu­ber­na­to­rius) yra daug ar­čiau vie­nin­gos Eu­ro­pos nei šu­nis Ur­gos apy­lin­kė­se vai­kan­tis mon­go­las.

Štai čia spar­nus jau ke­lia ant­ra­sis li­be­ra­liz­mo prie­ši­nin­kas – glo­ba­lu­mo, vie­nut vie­nu­tė­lio pa­sau­lio vi­siems idė­ja, ku­ri pra­džio­je – te­gul kaip uto­pi­nė Ro­mos klu­bo vi­zi­ja – pa­si­ro­dė kar­tu su lais­vo­sios rin­kos idė­ja, bet ne­tru­kus vir­to vi­siš­kai ne­pri­klau­so­ma di­džiu­le fik­ci­ja. Ir ta­da šio, kad ir fik­ty­vaus, glo­ba­lu­mo są­ly­go­mis stai­ga ta­po aiš­ku: jis ne­tu­ri jo­kios sa­vos po­li­ti­nės ide­o­lo­gi­jos, tad ko­dėl gi ne­pa­si­nau­do­jus li­be­ra­liz­mu? Te­gul ir iš ki­tos epo­chos, te­gul ir iš­au­gęs ki­to­je dir­vo­je – jis vis dar tin­ka „lai­ki­nos ide­o­lo­gi­jos“ vaid­me­niui. Ste­buk­lin­gai iš­li­kę bri­tų li­be­ra­lai tik gūž­čio­ja pe­čiais: ne, tai nė­ra tik­ra­sis li­be­ra­liz­mas, jam trūks­ta nuo­sek­lu­mo. Nie­kai, – prieš­ta­rau­ju, – ne nuo­sek­lu­mo jam trūks­ta, o iš­si­la­vi­ni­mo. Juk jis gi­mė šir­dy­se ir pro­tuo­se la­bai ma­žos gru­pės žmo­nių, iš­si­la­vi­nu­sio eli­to, ku­ris tu­rė­jo ir sa­vo is­to­ri­ją – nuo Ju­li­jaus Ce­za­rio iki Ge­or­ge’o Ber­nar­do Shaw, lor­do Ke­y­ne­so ir Wins­to­no Chur­chil­lio. Da­bar­ti­nio „pa­sau­li­nio li­be­ra­liz­mo“ ide­o­lo­gai, ne­įti­kė­ti­ni ne­iš­ma­nė­liai, no­ri, kruopš­čiai iš li­be­ra­liz­mo pa­ša­li­nę re­li­gi­nius ir fi­lo­so­fi­nius ele­men­tus, pa­da­ry­ti „er­za­ci­nius pie­tus“ vi­siems, tai yra vi­siems tiems, ku­rie – dėl tam tik­rų is­to­ri­nių įvy­kių ir ap­lin­ky­bių – ne­tu­ri jo­kios ide­o­lo­gi­jos. Ki­taip ta­riant, tik­tai ten, kur nė­ra po­li­ti­nės ide­o­lo­gi­jos, li­be­ra­liz­mas ga­li tap­ti jos pa­kai­ta­lu, nors, iš tik­rų­jų, jau ne li­be­ra­liz­mas kaip toks, o tūks­tan­čius kar­tų šian­die­ni­nės po­li­ti­nės be­pras­my­bės tir­pa­le per­dir­ba­mas jo sin­te­ti­nis kon­cen­tra­tas. Tai­gi, ma­nau, dėl šios jam nau­jos ide­o­lo­gi­nės funk­ci­jos li­be­ra­liz­mas tu­ri vi­sas ga­li­my­bes iš­nyk­ti.

Bet ką gi reiš­kia „ne­tu­ri jo­kios ide­o­lo­gi­jos“? Ir ar bū­na taip is­to­ri­jo­je? Pats ide­o­lo­gi­jos ne­bu­vi­mo reiš­ki­nys man yra vie­na įdo­miau­sių fi­lo­so­fi­nių idė­jų (bū­tent idė­ja, o ne ko­kia ten „pro­ble­ma“!). Da­bar­ti­nė „ne­ide­o­lo­gi­nė“ būk­lė – nau­jo­jo­je Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je ne pir­mie­na; ne­pa­mirš­ki­me, ide­o­lo­gi­ja – ir­gi is­to­ri­nis reiš­ki­nys; bu­vo me­tas, kai jos ne­bu­vo (tai yra kai ne­ran­da­me ide­o­lo­gi­nių teks­tų), ir at­eis me­tas, kai jos ne­be­bus. Prieš Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vo pil­na ide­o­lo­gi­jų (tiek „ka­ri­nių“, tiek „an­ti­ka­ri­nių“), ta­čiau nė vie­na ne­pa­jė­gė su­stab­dy­ti ka­ro. Jo­kia po­li­ti­ne ide­o­lo­gi­ja tuo­met ne­bu­vęs bri­tų li­be­ra­liz­mas tie­siog „pa­si­li­ko“, ne­ži­no­da­mas, kad „tie­siog pa­si­lik­da­mas“ jis pats sau pa­si­ra­šė mir­ties nuosp­ren­dį. Ge­rai, iki de­vin­to­jo de­šimt­me­čio šiaip taip iš­si­lai­kė lik­ti­nio fe­no­me­no, lau­kian­čio „nau­jo pa­nau­do­ji­mo“ ki­ta­me so­cia­li­nia­me-po­li­ti­nia­me kon­teks­te, pa­vi­da­lu. Bet ne­pa­mirš­ki­me: jo­kia idė­ja, jo­kia gal­vo­se­na ne­iš­nyks­ta be pėd­sa­kų. Pa­im­ki­me mark­siz­mą. Są­ži­nin­gai iš­tar­na­vęs šimt­me­tį kaip bu­din­ti po­li­ti­nė ide­o­lo­gi­ja, jis bu­vo nu­šluo­tas nuo pa­sau­lio po­li­ti­nio žai­di­mo sce­nos po gė­din­gos „sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio pseu­do­re­vo­liu­ci­jos“ ne­sėk­mės (ku­rio­je, be­je, jis pats be­veik ne­at­li­ko jo­kio vaid­mens). Pa­si­ro­džius „glo­ba­lu­mui“, mark­siz­mas jau bu­vo pu­siau su­si­lie­jęs su se­niau­sia (grei­tai bus 150 me­tų) iš „iš­li­ku­sių“ so­cial­de­mok­ra­ti­ne ide­o­lo­gi­ja.

Sep­tin­ta va­lan­da va­ka­ro. Va­ka­rykš­čiuo­se laik­raš­čiuo­se bu­vo pa­skelb­ta, kad šian­dien pu­sę sep­tin­tos vyks di­džiu­lė de­monst­ra­ci­ja „Prieš ka­pi­ta­liz­mą ir ver­giš­ką dar­bą „tre­čio­jo pa­sau­lio“ ša­ly­se: pri­bai­ki­me im­pe­ria­liz­mo li­ku­čius!“ Tra­fal­ga­ro aikš­tė­je. Už pus­ki­lo­met­rio nuo Nel­so­no ko­lo­nos ma­tau ki­lo­met­ri­nę – jos ga­lo net ne­ma­ty­ti – ei­lę prie te­at­ro Les­te­rio aikš­tė­je į sen­sa­cin­gą pje­sę (prieš dvi va­lan­das „iš­me­tė“ tris šim­tus pi­gių bi­lie­tų!). Dau­ge­lio ei­lė­je sto­vin­čių­jų at­la­puo­se žen­kliu­kai su de­monst­ra­ci­jos Tra­fal­ga­ro aikš­tė­je šū­kiais. Ta­čiau de­monst­ra­ci­jo­je jų nė­ra, jie ei­lė­je į Te­at­rą.

Tai ir yra – vei­kian­tis lik­ti­nis li­be­ra­liz­mas.

2001 m. bir­že­lis

Неприкосновенный запас“, 2011, Nr. 76

Ver­tė Vy­tau­tas Kin­či­nai­tis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.