Vie­no pa­veiks­lo iš­šū­kis

Kas nu­tin­ka il­ges­niam lai­kui su­sto­jus prie vie­no pa­veiks­lo? Laks­to žie­žir­bos, ap­ima  nuo­bo­du­lys, smal­su­mas ar įkvė­pi­mas? Gal­vo­je su­ka­si da­tos, pri­si­mi­ni­mai ar is­to­ri­jos? Kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas „Dviese su pa­veiks­lu“ – skir­tas vi­siems ra­šan­tiems ir ma­tan­tiems.

Šį kartą – An­ta­no Sa­muo­lio pa­veiks­las „Bal­to­ji obe­lis“.

• Kvie­čia­me da­ly­vau­ti vi­sus, kad ir kokio am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ar po­žiū­rio į pa­teik­tą pa­veiks­lą.

• Tai ga­li bū­ti straips­nis, esė, ap­sa­ky­mas, ei­lė­raš­tis, ko­mik­sas ar bet ko­kia ki­ta kū­ry­biš­kos pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos for­ma.

• Teks­tams tai­ko­mas 5 000 spau­dos žen­klų li­mi­tas.

• Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jų lauk­si­me iki spa­lio 28 die­nos.

Ge­riau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos au­to­riui Na­cio­na­li­nė dai­lės ga­le­ri­ja do­va­nos me­ti­nį abo­ne­men­tą dviem as­me­nims. Įdo­miau­sios taip pat bus pub­li­kuo­ja­mos sa­vait­raš­ty­je „Šiau­rės At­ėnai“.

Pa­veiks­lą ga­li­te pa­ma­ty­ti kon­kur­so internetiniame pus­la­py­je, o ori­gi­na­lą – nuo­la­ti­nė­je Na­cio­na­li­nės dai­lės ga­le­ri­jos eks­po­zi­ci­jo­je (Kon­sti­tu­ci­jos pr. 22, Vil­nius).

Antanas Samuolis. Baltoji obelis. 1932

Trumpai apie pa­veiks­lą

Pa­veiks­las „Bal­to­ji obe­lis“ alie­ju­mi ant drobės nu­ta­py­tas 1932 m., jo matmenys 89 x 71 cm.

Trumpai apie au­to­rių

An­ta­nas Sa­muo­lis (Sa­mu­le­vi­čius) (1899–1942) – su­dė­tin­go li­ki­mo ta­py­to­jas, ku­rio ak­ty­vus kū­ry­bi­nis lai­ko­tar­pis tru­ko apie 7 me­tus. Stu­di­ja­vo Kau­no me­no mo­kyk­lo­je, J. Vie­no­žins­kio stu­di­jo­je. 1930–1933 m. da­ly­va­vo Ne­pri­klau­so­mų­jų dai­li­nin­kų drau­gi­jos, 1932–1934 m. – „Ars“ gru­pės, 1935 m. – Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos veik­lo­je. Svei­ka­tai pa­blo­gė­jus iš­vy­ko į Švei­ca­ri­ją gy­dy­tis, ten ir mi­rė.

Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jas siųs­ki­te ad­re­su

ais­te­pau­li­na@gmail.com

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.