Ke­ly­je

VY­TAU­TAS BRO­NIUS

Tęsinys. Pradžia Nr. 36

V die­na, 2012-06-25

„Po­nas čia jau ku­ris lai­kas ne­be­gy­ve­na, ta­čiau kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po jo na­mus, – put­lus, apy­se­nis vy­ras juo­du kos­tiu­mu pa­ima iš ma­nęs skė­tį ir mai­nais įtei­kia man ir Ūlai pa­na­šius į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną prie­tai­sus su au­si­nė­mis. – Au­dio­gi­de su­rin­kę skai­čių ir gro­te­les, iš­gir­si­te in­for­ma­ci­ją apie no­ri­mą ob­jek­tą.“

1# – ir ma­no gal­vo­je pra­by­la mo­te­ris: „Wel­co­me to the hou­se of the fa­mous 17th-cen­tu­ry ar­tist Remb­randt van Rijn.“ Ve­da­mas švel­naus gi­dės bal­so ir Ūlos, kaž­ko­dėl nu­spren­du­sios tą pa­čią in­for­ma­ci­ją klau­sy­ti ru­sų kal­ba (gal to­dėl, kad jai į au­sis šnabž­da vy­ras), ryš­kaus kon­tū­ro at­si­du­riu se­no­vi­nio na­mo vir­tu­vė­je. Vie­noj pu­sė­je pa­lei sie­ną iš­si­rie­tęs sta­las su in­dau­ja, spin­te­lė­mis mais­tui ir kriauk­le, prie­šais – duon­ke­pė, o ki­tam ga­le – už tam­sių du­re­lių pa­slėp­ta ma­žy­tė lo­va tar­nai­tei. Pa­si­ro­do, anuo­met olan­dai mie­go­da­vo pu­siau sė­dom, bi­jo­jo, kad mie­gant į sme­ge­nis ne­su­plūs­tų krau­jas. Pa­stuk­se­nu vie­ną ki­tą ant sie­nos ka­ban­tį tuš­čią ala­vi­nį puo­de­lį ir jų skimb­čio­ji­mui ati­ta­ria ne­ra­mus ma­no skran­džio mur­ki­mas – prie­kaiš­tau­ja, esą į vir­tu­vę at­ėjau tik jo pa­er­zin­ti.

2# – at­si­du­ria­me na­mo pri­ima­ma­ja­me, vi­sai kaip šei­mi­nin­ko sve­čiai prieš be­veik ke­tu­ris šimt­me­čius. Štai praš­mat­nus krės­las, į ku­rį juos so­din­da­vo. Štai pa­ties meist­ro lo­va, ku­rion juos, pail­su­sius po ke­lio­nės, gul­dy­da­vo. Štai tan­kiai su­ka­bin­ti įvai­rių dai­li­nin­kų kū­ri­niai, prieš ku­riuos ap­suk­ru­sis pre­ki­jas iš­sta­ty­da­vo vos pa­bu­du­sius, prieš tai at­kra­gi­nęs jiems gal­vas. „Stot! Sėst! Gult! Stot! Sėst! Gult!“ – iš­girs­tu min­ty­se di­ri­guo­jant ma­est­ro, net po­nų skry­bė­lių kraš­tai lap­si. Remb­rand­to ko­man­dų la­vi­na taip nu­a­lin­da­vo juo­dask­ver­nius biur­ge­rius sto­rai gul­de­nų pri­kimš­to­mis ki­še­nė­mis, kad šie, ap­du­ję nuo ne­ti­kė­tos mankš­tos, nė ne­mirk­te­lė­ję įsi­gy­da­vo vie­ną ar ki­tą pra­ban­gią dro­bę, iš­ta­py­tą gar­saus už­sie­nio dai­li­nin­ko ar pa­ties šei­mi­nin­ko tep­tu­ku. Gud­ru, ką čia be­pri­dur­si. Ką dar šia­me aukš­te tu­rim, bran­gio­ji?

3# – šei­mos guo­lį, pri­klau­siu­sį Sas­kiai van Uylen­burgh iki 1642-ųjų – tais me­tais ją, dar vi­sai jau­ną, iš Remb­rand­to glė­bio į sa­vą­jį pe­rė­mė Vieš­pats. Ant mie­ga­mo­jo sie­nų ka­ban­tys veid­ro­džiai – ne­su­vei­kę me­men­to mo­ri. Juk jų stik­li­nė­je at­min­ty­je po­nios vei­das liks per am­žius raus­vas ir put­lus, ne­pa­ži­nęs se­nat­vės. Vie­ną die­ną jis tie­siog pra­din­go, taip ir ne­pa­ro­dęs nė men­kiau­sios įspė­ji­mo raukš­le­lės. Tad šie veid­ro­džiai grei­čiau įkū­ni­ja mo­men­to mo­ri. Pa­ma­tau prie vie­no iš jų be­si­ar­ti­nan­čią Ūlą ir ne­dels­da­mas su­stab­dau ją: „Ne ne, Ūla, ne­ga­li­ma į juos žiū­rė­ti.“ – „Что? Oi, sor­ry, ką?.. Ei­nam, jau tuoj pra­si­dės.“ Kiek ap­stul­bęs nu­se­ku pas­kui Ūlą į ne­di­de­lį kam­ba­rė­lį že­mom lu­bom, kur po tru­pu­tį ren­ka­si žmo­nės.

Au­si­nes ir „mo­bi­lų­jį“ (drau­ge su ja­me už­da­ry­ta be­var­de gi­de) pa­de­du į ša­lį, nes prieš mus sto­vi švie­siap­lau­kė mo­te­ris juo­da pri­juos­te (įsta­bus kon­tras­tas), o už jos san­tū­rios šyp­se­nos jau kau­pia­si žo­džiai, ku­riuos ne­tru­kus iš­tars, vos tik su­si­rinks pas­ku­ti­niai žiū­ro­vai. Ap­si­žval­gau – ka­ma­rai­tė­je sto­vi įvai­riais po­pie­riais, in­dais, me­ta­lo plokš­te­lė­mis, tu­šo bu­te­liu­kais ir dė­žu­tė­mis su ada­to­mis bei ki­to­kiais įran­kiais ap­krau­tas dar­bas­ta­lis, gre­ta – ne­ma­žas me­di­nis pre­sas ir suo­las, o vie­nin­te­liai švie­sos šal­ti­niai yra kvad­ra­ti­nis lan­ge­lis virš dar­bas­ta­lio ir elek­tri­nė lem­pu­tė, vos nu­švie­čian­ti pre­są. Ka­dai­se čia bū­ta Remb­rand­to gra­fi­kos dirb­tu­vės. Tar­si po na­mus klai­džio­jan­ti dai­li­nin­ko dva­sia bū­tų da­vu­si su­tar­tą žen­klą, švie­siap­lau­kė pra­de­da pa­sa­ko­ti apie nau­do­tus tarp šių sie­nų gra­fi­kos ir jos spau­dos bū­dus. Ima vaš­ku pa­deng­tą va­rio plokš­te­lę, ku­rio­je iš anks­to, žiū­rė­da­ma į Remb­rand­to ori­gi­na­lą, plo­na ada­tė­le iš­rai­žė pei­za­žą su di­džiu­liu me­džiu, nar­di­na ją į rūgš­ties ba­sei­nė­lį (rūgš­tis džiu­giai su­skum­ba grauž­ti me­džio la­pi­jos), iš­trau­kia, nu­gran­do vaš­ką, iš­te­pa ra­ša­lu, nu­va­lo. Pas­kui, ne­ši­na bū­si­muo­ju kū­ri­niu, žen­gia prie pre­so, pa­su­ka di­de­lę it ma­lū­no spar­nas svir­tį ir tarp me­džio ir po­pie­riaus už­gims­ta ofor­tas. Nau­ja­gi­mis pa­leng­va iš­si­ri­ta iš sa­vo me­cha­ni­nės mo­ti­nos įsčių ir da­bar jį, gu­lin­tį ant si­dab­ri­nio pa­dėk­lo, at­si­spau­du­sį ki­nų po­pie­riaus lakš­te, su­si­spie­tu­si ap­žiū­ri­nė­ja ka­ma­rė­lės mi­nia. Ga­li­ma tik spė­lio­ti, kiek to­kių „kū­di­kė­lių“ į sep­ty­nio­lik­to am­žiaus Ams­ter­da­mo orą pa­lei­do Remb­rand­tas. Kad ir kiek jų bū­tų, ma­nau, tė­tu­šis ga­li bū­ti ra­mus – di­džio­ji da­lis jo vai­kų te­be­gy­va ir šian­dien, ir jiems pui­kiai se­ka­si.

4# – „let’s now climb to the an­ti­qu­es ro­om“ – vėl pra­by­la ma­no­ji gi­dė. Ko­piu, ko­piu, tik Ūla ga­lė­tų grei­čiau. Pa­sie­kia­me pas­ku­ti­nį na­mo aukš­tą, da­bar virš mū­sų jau tik­tai sto­gas. Štai ir kam­ba­rys, ku­ria­me iš­sta­ty­ti lau­kia ža­dė­tie­ji an­ti­qu­es. Jis, kaip ir vir­tu­vė, at­kur­tas pa­gal ne­se­niai at­ras­tą anuo­met na­me bu­vu­sių daik­tų są­ra­šą. Kam­ba­rys pri­me­na ma­žą blu­sų tur­gų – pir­miau­sia dėl ne­įti­kė­ti­nos ob­jek­tų gau­sos (net gi­dė ste­bi­si, nors ji ir įra­šy­ta), bet dar la­biau dėl jų iš­dės­ty­mo: gre­ta pa­dė­ti iš pir­mo žvilgs­nio nie­ko ben­dra ne­tu­rin­tys daik­tai, štai kad ir ši di­džiu­lė spal­vo­to paukš­čio iš­kam­ša, uo­de­ga pa­rė­mu­si bal­tu­tė­lį Pla­to­no bius­tą (ak, tie kon­tras­tai), ar­ba anas af­ri­kie­tiš­kas būg­nas, pa­ka­bin­tas virš ki­niš­kų va­zų ei­lės. Tik, ži­no­ma, šia­me „tur­ge­ly­je“ nie­kas ne­par­duo­da­ma. Tru­pu­tį iro­niš­ka, juk di­džio­ji da­lis šei­mi­nin­kui pri­klau­siu­sių re­te­ny­bių bu­vo iš­graibs­ty­ta auk­cio­nuo­se po meist­ro ban­kro­to.

5# – Remb­rand­to stu­di­ja. Įžen­gus į erd­vią pa­tal­pą, vei­dą už­plūs­ta švie­sos srau­tas, tri­mis ga­lin­gais pluoš­tais be­si­skver­bian­tis į vi­dų pro di­džiu­lius aukš­tus lan­gus, ir šir­dy stai­ga su­spur­da juo­kin­gas sen­ti­men­tas, kad štai, sto­vė­da­mas šio­je di­džio dai­li­nin­ko stu­di­jo­je, ga­liu bent šiek tiek pri­si­lies­ti prie ne­mir­tin­gu­mo. Ta­čiau tep­tu­kų, brė­ži­nių, dro­bių, rė­mų ir po­rė­mių, sta­tu­lė­lių ir sta­tu­lų – vi­so to, ką bu­vau įpra­tęs re­gė­ti dai­li­nin­kų dirb­tu­vė­se, – čia nė­ra. Remb­rand­to stu­di­ja grei­čiau pri­me­na šo­kių sa­lę, ku­rios vi­du­ry­je pa­sta­ty­tas vie­ni­šas mol­ber­tas su šva­ria dro­be. Ša­lia, prie sta­lo su da­žų pig­men­tais ir alie­jais, sto­vi vi­du­ti­nio am­žiaus vy­ras. Jis nuo­lan­kiai pa­aiš­ki­na tą man ne­ti­kė­tą tuš­tu­mą tuo, kad ji bu­vo rei­ka­lin­ga dai­li­nin­ko mo­ki­niams, ir su ma­lo­nu­mu pa­de­monst­ruo­ja, kaip šie kas­dien ga­min­da­vo šei­mi­nin­kui da­žus, plau­da­vo tep­tu­kus, grun­tuo­da­vo dro­bes, o lai­kui at­ėjus ir nu­ta­py­da­vo vie­ną ki­tą fi­gū­rą ar net vi­są pa­veiks­lą. (Tuo­met Remb­rand­tui be­lik­da­vo jį pa­si­ra­šy­ti – pa­lik­ti sa­vo, taip sa­kant, Remb­ren­dą.) Kiek tep­tu­kų čia „su­ta­py­ta“, kiek azu­ri­to ir šaf­ra­no su­tru­pin­ta į dul­kes, kiek sluoks­nių im­pas­to iš­gul­dy­ta ant pli­kų dro­bių, kiek pa­slėp­ta po klam­piu chia­ros­cu­ro (ir kiek juo at­skleis­ta!), kiek… Kaip?.. Jau už­si­da­ro­te?.. Lai­kas iš­ei­ti?.. Iš­ties, jau be pen­kių pen­kios.

Apa­čio­je iš­mai­no­me „te­le­fo­nus“ (vi­so, sal­džia­bal­se ne­pa­žįs­ta­mo­ji!) į skė­tį, sve­čių kny­go­je gre­ta Ūlos „ŪŪŪŪŪŪLALA!“ brūkš­te­liu gal­vo­je mik­liai su­švi­tu­sias ei­lu­tes:

pe­lė­sių kro­ni­kon ir iš­ny­ki­mo da­ton
su­ri­ko ži­las Vil­niaus an­ti­kva­ras

– ir iš­ei­na­me į pil­ką, drėg­mės pri­si­gė­ru­sį mies­to orą, jis ma­lo­niai mus at­gai­vi­na. Vi­so ge­riau­sio, bran­gu­sis po­ne Remb­rand­tai! Su­diev, bran­gio­ji bi­čiu­le Sas­kia! Mes jū­sų pa­si­ilg­si­me, jū­sų na­mo dva­sia sub­ti­liai it sau­sa ada­ta įrė­žė mu­my­se sa­vo dai­lų pie­ši­nį, jį ne­šio­si­mės am­ži­nai.

O kur ėjo­me pas­kui, ne­be­pri­si­me­nu…

Я не помню, как я родился на свет,
был он белым, бля, или зелёным – это неважно.
Я не помню, сколько мне лет,
фотографии нету на паспорт. Где мой первый порт?
Я не помню моего имени, нет,
у меня было много фамилий,
их меняли, но меня не спросили.
Я не помню, кто купил мне билет,
я очнулся – никого рядом нет,
но я чую – человек был не левый,
это был кто-то из наших, спасибо ему!
Я не помню, как открылись глаза за легализацццц…
Волны воют, а люди воюют, всё зигзагообразно.
Я не знаю, что ещё вам сказать или показать.
Я смотрю назад, на зад, и он чёрный. Я дома, мама!
Ямайка! Я, наверно, родился в майке,
на твоих руках, на моих ногах
песок, я хожу без носок, босиком.
Мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта.
Мама! Мама-я-моя-моя-моя-моя-моя Ямайка! Э-о-э, у-е!
Мама-я-моя-моя-моя-моя-моя Ямайка! Э-о-э, о-о-о!

VI die­na, 2012-06-26

Ry­tas pas Au­gus­tę – se­ną ma­no pa­žįs­ta­mą, jau ku­rį lai­ką gy­ve­nan­čią Ams­ter­da­me ir pri­ėmu­sią mus pas­ku­ti­nei nak­vy­nei, – bu­vo tin­gus ir lė­tas. At­li­ko­me kas­die­nį el. paš­to pa­tik­ri­ni­mo se­an­są, pir­mą­syk šios ke­lio­nės me­tu ga­vo­me pa­gro­ti gi­ta­ra – pa­niū­nia­vo­me „Ямайка“ ir „Vėl pa­liks pa­sau­lį ši­lu­ma“, Au­gus­tė iš­ke­pė su­muš­ti­nių su sū­riu ir po­mi­do­rais ir pa­fo­tog­ra­fa­vo mus, už­si­li­pu­si ant so­fos. Pa­pus­ry­čia­vę mes tuo­jau iš­ėjo­me Ou­de Kerk – Se­no­sios baž­ny­čios, įsi­kū­ru­sios pa­čia­me rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­lo vi­du­ry­je, – link.

Ūla iš kaž­ko bu­vo gir­dė­ju­si, kad Ou­de Kerk lu­bos yra tar­si ap­vers­tas se­no­vi­nio lai­vo dug­nas, mat jos skliau­tai me­di­niai. Nu­si­try­nu­sio­se fres­ko­se, vaiz­duo­jan­čio­se bib­li­nius siu­že­tus ir šven­tuo­sius, su­si­tin­ka re­li­gi­ja ir lai­vi­nin­kys­tė, ir­tis ir mels­tis tam­pa vie­nu ne­at­sie­ja­mu veiks­mu. Už­ver­tę gal­vas, su la­mi­nuo­tu fres­kų ir baž­ny­ti­nių ob­jek­tų są­ra­šu ran­ko­se, ne­sku­bė­da­mi sliū­ki­nom iš vie­nos na­vos į ki­tą, iš apa­čios ap­žiū­rė­jom var­go­nus, pas­kui, jau grą­ži­nę gal­vas į nor­ma­lią pa­dė­tį, su­kom ra­tus apie anų lai­kų klaup­tus ir ban­dė­me at­pa­žin­ti cho­ro rel­je­fuo­se pa­vaiz­duo­tas pa­tar­les. Nu­spren­dę, kad dva­si­nius ir­klus jau pa­si­dir­bo­me, iš­ėjo­me lau­kan, kur dan­gus bu­vo vir­tęs skaid­ria jū­ra, skro­džia­ma baž­ny­čios lai­va­ga­lio.

Už­nu­ga­ry pa­li­kę na­mus rau­do­nuo­jan­čiais lan­gais, at­plau­kė­me į sve­čius pas An­ne Frank. Ap­si­dai­ry­ti jos na­me tu­rė­jo­me kiek ma­žiau nei dvi va­lan­das, ta­čiau jų pa­ka­ko – vis­ką pa­ma­tė­me, vis­ką per­skai­tė­me, nors ir bu­vo­me spau­džia­mi di­džiau­sios lan­ky­to­jų mi­nios. Pra­ėjus pro at­stum­tą kny­gų len­ty­ną, ka­dai­se sau­go­ju­sią įė­ji­mą į Fran­kų ir dar vie­nos šei­mos slap­ta­vie­tę, prieš mus at­si­vė­rė slo­gi jų is­to­ri­ja (te­ko trum­pam pa­mirš­ti Ou­de Kerk de­nį). Kam­ba­riai, ku­riuo­se bu­vo slėp­ta­si, pa­lik­ti be bal­dų, pli­kom sie­nom, kaip juos ir ra­do po ka­ro, iš­sky­rus ke­le­tą at­vir­laiš­kių ir laik­raš­čių iš­kar­pų, ku­rias mer­gai­čių kam­ba­ry ant sie­nų ka­dai­se su­kli­ja­vo ma­žo­ji An­ne; klai­ki erd­vė. Ki­ta­me kam­ba­ry­je iš kom­piu­te­rių ek­ra­nų mums kal­bė­jo iš­li­kusie­ji: jei ne pa­dė­jė­ja Miep, iš­sau­go­ju­si mer­gai­tės ran­kraš­čius po ges­ta­pi­nin­kų ap­si­lan­ky­mo, ir jei ne tė­vas Ot­to, per­ėjęs Os­ven­ci­mą ir ap­skri­tai vie­nin­te­lis likęs gyvas iš be­si­slė­pu­sių­jų, šian­dien An­ne die­no­raš­čio ne­bū­tų.

Mie­la An­ne,

kad ir kur da­bar bū­tum, ži­nok, kad ta­vo die­no­raš­tis pa­kliu­vo į ma­ną­jį die­no­raš­tį.

Su pa­gar­ba
Vy­tau­tas Bro­nius

Apie pu­sę aš­tuo­nių su­si­ti­ko­me su Au­gus­te ir jos vai­ki­nu Ste­fa­nu ba­re pa­va­di­ni­mu „Sound Gar­den“ (Black ho­le sun, won’t you co­me / And wash away the rain?). Ben­drau­ti ne­bu­vo sun­ku: Au­gus­tė jau iš­mo­kiu­si Ste­fa­ną pa­sa­ky­ti „la­bas“ ir „kaip tau se­ka­si“ lie­tu­viš­kai, ko dau­giau rei­kia? Ne­tru­kus ša­lia pri­sė­do aust­ra­lų po­re­lė, drau­giš­kas Ste­ve’as ir drau­giš­ka Stef. Ir ši­taip, ap­sup­ti tri­jų Ste­pų, mes gė­rėm tam­sų kvie­ti­nį alų ir ste­bė­jom, kaip Ste­ve’o ci­ga­re­tės dū­mas ky­la į švie­sų Ams­ter­da­mo dan­gų, su­ka­si tarp va­sa­ri­nių me­džių ša­kų ir, ap­lenk­da­mas be­si­lei­džian­čią sau­lę, kryps­ta į va­ka­rų pu­sę, iš­nyk­da­mas, ne­blaš­ko­mas vė­jo, nie­kie­no ne­mi­ni­mas…


Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.