Apie skaus­mą

JONAS KIRILIAUSKAS

Kaip tu įvei­ki skaus­mą, žmo­gau?

Kaip žiū­ri į tai, kad pa­sau­lis slys­ta iš po ko­jų, o gal ir ne­slys­ta, tie­siog ei­na po vel­nių, kaip sa­ko ki­no he­ro­jai?

Skai­tai ho­ros­ko­pus, o te­nai ast­ro­lo­gai vi­siems ra­šo ben­drus re­cep­tus.

Nuo 16.45 ne­pa­lan­kus me­tas spręs­ti as­me­ni­nių san­ty­kių ar kar­je­ros pro­ble­mas.

O ko­dėl ne nuo 16.44 ar 16.46? To­dėl, kad taip le­mia žvaigž­džių iš­si­dės­ty­mas.

O ma­no iš­si­dės­ty­mas žvaigž­džių at­žvil­giu? Ir ko­kios kar­je­ros pro­ble­mos ga­li bū­ti iki dar­bo pa­bai­gos li­kus pen­kio­li­kai mi­nu­čių? Ar­ba ko­kie as­me­ni­niai san­ty­kiai, jei­gu aš dar dar­be?

Tai tik klie­de­siai apie nie­ką, kai at­ro­do, kad vis­kas ap­lin­kui skau­da, ir prieš tą skaus­mą be­jė­gis yra (kaip ge­rai, kad yra) sa­ri­do­nas ir ibup­ro­mas.

Kai ap­lin­ka yra pri­pil­dy­ta skaus­mo, o smil­ki­nius vis la­biau gniau­žia krau­jos­pū­džio rep­lės.

Tai kaip tu įvei­ki skaus­mą, žmo­gau?

Aš tai kaip be­pro­tis puo­lu bal­tą (daž­niau­siai) lan­ge­liais (tuš­čiais) iš­mar­gin­tą po­pie­riaus la­pą ir ja­me ban­dau iš­lie­ti tul­žį, įveik­ti sa­ve, ra­šy­ti iki už­si­mir­ši­mo, iki pa­jau­ti­mo, kad skaus­mas pra­ėjo.

Ra­šau.

Kas ra­šo, yra iš­ga­ny­tas.

Nie­ka­da toks ne­bū­si dau­žy­da­mas kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą, nes rai­dės, nu­sly­du­sios nuo kla­vi­šų, vaiz­duok­ly­je nie­ka­da ne­su­si­ly­do į at­ski­rą žo­dį (nie­ka­da ne­pa­gau­ni žo­džio vi­su­mos, ma­tai tik at­ski­ras rai­des), o koks ra­šy­mas, jei prieš ta­vo akis ne­gu­la žo­dis prie žo­džio ir iš to vi­so ne­gims­ta sa­ki­nys ir su juo min­tis, prie ku­rios tu­ri pri­si­riš­ti ta­vo skaus­mas.

Tas, ku­rį tu ban­dai įveik­ti žo­džiu, „ku­ris bu­vo pra­džio­je“.

Di­de­lis skaus­mas ap­ima re­tai, nu­me­ro­lo­gai sa­ko, kad kas sep­ty­ne­ri me­tai, gal daž­niau, o gal dar re­čiau, ne­ži­nau aš tų nu­me­ro­lo­gų, vi­so­kių šiuo­lai­ki­nių pi­ta­go­ri­nin­kų iš­ve­džio­ji­mų.

De­ja, toks yra gy­ve­ni­mas, guo­džia gy­ve­ni­mo pa­tir­tis, be to, taip by­lo­ja pa­sau­li­nė ir vie­ti­nė li­te­ra­tū­ra.

Gy­ve­ni­mo pa­tir­tis, o gal li­te­ra­tū­ra mo­ko, kad jei skau­da, va­di­na­si, esi gy­vas, su tuo, aiš­ku, ne­su­tin­ka an­ti­kos pa­vyz­džiais pa­rem­ta „skaus­mo įam­ži­ni­mo pa­ieš­kų is­to­ri­ja“.

Ži­no­ma, žo­džiu skaus­mą iš­reikš­ti leng­viau ne­gu jį nu­ta­py­ti. Me­no is­to­ri­ja ži­no to­kių ban­dy­mų, o se­no­vės Grai­ki­jo­je gy­ve­nęs dai­li­nin­kas Pa­ra­si­jas iš Efe­so ta­py­da­mas At­ėnės šven­tyk­lai „Pri­kal­tą­jį (nu­kry­žiuo­tą­jį) Pro­me­tė­ją“ bu­vo nu­si­pir­kęs iš ver­gų tur­gaus se­ną ver­gą pa­po­zuo­ti.

Anot Se­ne­kos Vy­res­nio­jo, pa­žvel­gęs į se­nį, dai­li­nin­kas pa­reiš­kė, kad ver­gas ne­pa­kan­ka­mai liūd­nas, jam juk le­sa­mos ke­pe­nys, jis gi tu­ri su­vai­din­ti kan­ki­na­mą Pro­me­tė­ją.

Pra­si­dė­jo eg­ze­ku­ci­ja, ja ėmė bai­sė­tis su­si­rin­ku­si mi­nia at­ėnie­čių, o azar­to pa­gau­tas dai­li­nin­kas šau­kė se­nam ver­gui:

– Ta­vo de­jo­nės dar ne­pa­na­šios į de­jo­nes žmo­gaus, ku­rį per­se­kio­ja Dzeu­so pyk­tis!

Se­nis, ap­im­tas ago­ni­jos, vos gir­di­mu bal­su su­šnibž­dė­jo dai­li­nin­kui:

– Pa­ra­si­jau, aš mirš­tu.

– Štai, štai, pa­si­lik toks! – pa­ten­kin­tas at­si­lie­pė ta­py­to­jas, mirš­tan­čio­jo vei­de pa­ma­tęs pa­kan­ka­mai skaus­mo sa­vo su­ma­ny­mui.

Ar­ba štai Pli­ni­jus Vy­res­ny­sis yra ap­ra­šęs Aris­ti­do Tė­bie­čio pa­veiks­lą, ku­rį pa­si­vo­gė pats Alek­san­dras Ma­ke­do­nie­tis 334 m. pr. Kr. per Tė­bų api­plė­ši­mą.

Be­je, kas ži­no, gal mies­tas ir bu­vo ma­ke­do­nų už­im­tas tik dėl ši­o pa­veiks­lo.

O pa­veiks­le bu­vo pa­vaiz­duo­tas prie­šų už­im­tas mies­tas, pir­ma­me pla­ne – mir­ti­nai su­žeis­ta mo­ti­na, su siau­bu ir skaus­mu su­stin­gu­sio­se aky­se žvel­gian­ti į žiū­ro­vą, o jos ran­ko­se ne­su­pran­tan­tis, kas įvy­ko, kū­di­kis, sie­kian­tis ap­si­nuo­gi­nu­sios krū­ties ir ban­dan­tis žįs­ti iš jos trykš­tan­tį ne pie­ną, o krau­ją.

Abu pa­vyz­džiai yra ban­dy­mai pa­vaiz­duo­ti skaus­mo ir mir­ties aki­mir­kas, be­lie­ka ti­kė­tis, kad Aris­ti­das Tė­bie­tis ne­se­kė Pa­ra­si­jo pė­do­mis ir pa­si­klio­vė vaiz­duo­te.

Jei­gu gy­vas esi, ap­si­žval­gyk ap­lin­kui ir tau pa­leng­vės, nes ta­vo rū­šis taip jau yra su­si­for­ma­vu­si, kad mąs­to ly­gin­da­ma sa­vo skaus­mą su ki­to skaus­mu.

Nors, ži­no­ma, ki­to skaus­mas ga­li su­kel­ti įvai­rių re­ak­ci­jų. An­tai gar­si XIX am­žiaus kur­ti­za­nė Co­ra Pe­arl, apie ku­rią ano me­to laik­raš­čiai ra­šė, kad ji „tu­rė­jo ant­žmo­giš­kų mei­lės me­no ži­nių“ ir bu­vo su­si­kro­vu­si mil­ži­niš­ką ka­pi­ta­lą, o ka­ra­liš­kuo­sius Pa­ry­žiaus Tiu­il­ri rū­mus lei­do sau va­din­ti sa­vo as­me­ni­nių rū­mų „san­dė­liu­ku“, „nu­skam­bė­jo per Eu­ro­pą“, kai jos rū­muo­se norėdamas ją nušauti pats susižeidė toks Ale­xan­dre’as Du­va­lis, iš­lei­dęs jai vi­są ne­men­ką tur­tą. Tai­gi ši mo­te­ris, pa­ma­čiu­si gu­lin­tį vy­rą, pa­reiš­kė:

– Pur­vi­na kiau­lė, jis su­ga­di­no ma­no nuo­sta­bų ki­li­mą.

Ki­to skaus­mui nebu­vo abe­jin­gas Ro­mos im­pe­ra­to­rius Ka­li­gu­la, ku­ris duo­da­vo įsa­ky­mus „muš­ti, kol pa­jus, kad mirš­ta“, o Tin­to Bras­sas sa­vo fil­me pa­ro­dė, kaip pri­šo­kęs prie mirš­tan­čio žmo­gaus im­pe­ra­to­rius klau­sia: „Ką jau­ti, sa­kyk, ką jau­ti?“, lyg skaus­mo iš­kreip­tas vei­das by­lo­tų ką nors ki­ta.

Toks skaus­mo su­vo­ki­mas jau yra blo­gis ir to­kios min­tys at­ei­na į gal­vą skau­dant kaip rei­kiant.

Dvi­pras­miš­kas Lai­mo­no No­rei­kos per­so­na­žo, par­ti­za­nų va­do Ait­va­ro, prieš­mir­ti­nis pa­sa­ky­mas fil­me „Nie­kas ne­no­rė­jo mir­ti“ – „Kad tu ži­no­tum, kaip skau­da…“ – yra kal­ba lyg ir apie fi­zi­nį skaus­mą, lyg ir apie ap­gai­les­ta­vi­mą dėl to, kas vyks­ta čia ir da­bar.

Blo­gis yra gė­rio sto­ka, ne be rei­ka­lo fi­lo­so­fų pa­sa­ky­ta.

Be to, juk vis­kas pra­ei­na.

Vie­ną die­ną skaus­mas liau­sis ir tu pa­ti­kė­si, kad esi iš­ga­ny­tas, pa­ten­kin­tas ir pa­guos­tas. Vi­sai taip, kaip bu­vo kū­di­kys­tė­je, jau­nys­tė­je ar kaž­ka­da vė­liau.

Iš­ga­ny­mo bū­dų yra dau­gy­bė. Pra­de­dant tuo, kad po val­gio rei­kia iš­si­plau­ti in­dus, ir bai­giant skaus­mu.

Skaus­mas ir­gi yra iš­ga­ny­mas, jis pri­stab­do, pri­ver­čia pri­si­min­ti gel­mę ir aukš­tį, pri­ver­čia pa­klau­sy­ti ir iš­girs­ti.

Pa­klaus­ti ir su­klus­ti, pa­klus­ti lai­kui.

Kaip tu įvei­ki skaus­mą, žmo­gau?

Kai jis ta­ve už­puo­la, vi­sa­da iš pa­sa­lų, vie­ną die­ną ar ne­mi­go nak­tį, liūd­ną ir me­lan­cho­liš­ką ru­dens po­pie­tę ar svai­gų ir cho­le­riš­ką pa­va­sa­rio ryt­me­tį.

Komentarai / 1

  1. doli.

    Beveik nėra skausmo, net ir sielos, kurio negalėtų numaldyti chemija. Bet neišgyventas, jis sugrįžta, kaip priminimas kažko neatlikto. Mano skausmas turi išdegti manyje, uždegindamas sielos piktžaizdes, kad liktų vietos suvokimui laikinumo, o gal (dievaži, kaip norėtūsi!) prasmės

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.