„Mon­ta­na“, „Cham­pion“, „Adi­das“…

BRIGITA TRANAVIČIŪTĖ

Kai vie­ną karš­tą 1969 me­tų bir­že­lio die­ną So­vie­tų Są­jun­gos krep­ši­nio rink­ti­nės žai­dė­jas JAV Fi­nik­so mies­te bu­vo įtar­tas „Le­vi’s“ džin­sų va­gys­te iš pre­ky­bos cen­tro, abie­jų vals­ty­bių at­sto­vai bu­vo lin­kę šį įvy­kį aiš­kin­ti nesu­si­pra­ti­mu dėl men­kų krep­ši­nin­ko an­glų kal­bos ži­nių. Ta­čiau ši is­to­ri­ja liu­dijo so­vie­ti­nės vi­suo­me­nės, ku­ri gy­ve­no nuo­la­ti­nio de­fi­ci­to są­ly­go­mis ir sie­kė įsi­gy­ti Va­ka­rais kve­pian­čių pre­kių, tik­ro­vę. So­vie­tų Są­jun­go­je de­fi­ci­tas bu­vo pir­kė­jo, pra­lei­džian­čio va­lan­dų va­lan­das il­go­se ei­lė­se, kas­die­ny­bė. Ban­dy­da­ma pa­slėp­ti tik­rą­ją pa­dė­tį, val­džia sten­gė­si įteig­ti, kad so­vie­ti­niai pi­lie­čiai, kur­da­mi ko­mu­niz­mą, nė­ra pri­klau­so­mi nuo ma­te­ria­li­nės ge­ro­vės, bet kar­tu nuo­lat pa­brėž­da­vo bū­ti­ny­bę di­din­ti bū­ti­nų­jų pre­kių ga­my­bą ir vis „ge­riau pa­ten­kin­ti var­to­to­jų po­rei­kius“. Svar­bus bu­vo ir var­žy­bų su Va­ka­rų vals­ty­bė­mis sie­kis, ku­riuo no­rė­ta pa­ro­dy­ti, kad mū­sų žmo­nės nė­ra ap­rū­pin­ti blo­giau, bet jų var­to­ji­mo po­rei­kiai nė­ra to­kie be­sai­kiai kaip su­ma­te­ria­lė­ju­sios Va­ka­rų vi­suo­me­nės. Kad ir kaip val­džia sten­gė­si su­kur­ti ap­rū­pin­to, bet sai­kin­gai var­to­jan­čio pi­lie­čio įvaiz­dį, ofi­cia­lio­ji rin­ka ga­lė­jo pa­siū­ly­ti ri­bo­tą kie­kį pra­stos ko­ky­bės bū­ti­nų­jų pre­kių. To­dėl dau­ge­lis pir­kė­jų ieš­ko­jo ga­li­my­bių įsi­gy­ti jų bent iš tuo­me­ti­nio so­cia­lis­ti­nio blo­ko vals­ty­bių – Len­ki­jos, Če­kos­lo­va­ki­jos, Ju­gos­la­vi­jos ar VDR. Ži­no­ma, di­džiau­sią pa­klau­są ir ver­tę tu­rė­jo tos pre­kės, ku­rios vie­naip ar ki­taip į rin­ką pa­tek­da­vo iš Va­ka­rų Eu­ro­pos, JAV ar­ba Ka­na­dos. So­vie­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je va­ka­rie­tiš­kos pre­kės bu­vo sie­ja­mos su aukš­ta ko­ky­be ir asor­ti­men­to įvai­ro­ve, o jų pa­klau­sa for­ma­vo­si ir dėl vi­suo­me­nės da­lies sie­kio bent kiek pri­ar­tė­ti prie va­ka­rie­tiš­ko gy­ve­ni­mo bū­do, ku­ris aso­ci­ja­vo­si su sti­liu­mi, in­di­vi­du­a­lu­mu ir pres­ti­žu.

Va­ka­rie­tiš­koms pre­kėms ir jų sti­liui So­vie­tų Są­jun­gos ofi­cia­lio­ji rin­ka bu­vo be­veik už­da­ra. Nors kai ku­riais at­ve­jais ban­dy­ta ieš­ko­ti iš­ei­čių, kad bū­tų su­val­dy­tas tam tik­rų pre­kių po­rei­kis. Pa­vyz­džiui, taip ir ne­su­ge­bė­jus už­gniauž­ti „ne­svei­kos“ džin­sų ma­ni­jos, ku­rį lai­ką bu­vo de­ra­ma­si dėl džin­sų „Je­sus Je­ans“, „Wran­gler“, „Le­vi’s“ ir „Lee“ ga­mi­ni­mo li­cen­ci­jų. Su­tar­tys ne­bu­vo pa­si­ra­šy­tos, o vie­toj to pra­dė­ti siū­ti sa­vi itin pra­stos ko­ky­bės džin­sai. Tik­riau­siai pen­kias­de­šimt­me­čiai dar pri­si­me­na Vil­ka­viš­kio siu­vi­mo fab­ri­ko pro­duk­ci­ją – įsi­gi­jus džin­sus rei­kė­jo dar įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų, kad jie tap­tų tin­ka­mi pa­si­ro­dy­ti gat­vė­je.

"Wrangler" džinsų reklama. 1977

Tie­siau­sias va­ka­rie­tiš­kų pre­kių ke­lias į So­vie­tų Są­jun­gos rin­ką ei­da­vo per di­plo­ma­tus, par­ti­nę no­men­kla­tū­rą ir už­sie­nie­čius. Lie­tu­vos no­men­kla­tū­ri­nin­kai pa­si­nau­do­da­vo už­sie­nio ke­lio­nė­mis ir jų me­tu įsi­gy­to­mis pre­kė­mis ap­rū­pin­da­vo ar­ti­mus ir to­li­mus gi­mi­nai­čius. Pa­ly­gin­ti su ei­li­niais var­to­to­jais, to­kia pub­li­ka ir šiaip tu­rė­jo ge­res­nių ga­li­my­bių ap­si­pirk­ti spe­cia­lio­siose par­duo­tu­vė­se, ku­rio­se pre­kės bu­vo aukš­tes­nės kokybės. Vie­no­je to­kių spe­cia­liųjų par­duo­tu­vių Vil­niaus Ge­di­mi­no pro­spek­te bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ge­ros ko­ky­bės mais­to pro­duk­tų ar im­por­ti­nio alaus. Ko­mi­suo­se va­ka­rie­tiš­kas pre­kes di­des­nė­mis kai­no­mis re­a­li­zuo­da­vo di­plo­ma­tai ir už­sie­nie­čiai. Ži­no­ma, ko­mi­suo­se vė­liau šios pre­kės bu­vo re­a­li­zuo­ja­mos gi­mi­nai­čiams ar­ba pa­žįs­ta­miems, to­dėl ki­tiems var­to­to­jams, ne­si­nau­do­jan­tiems jo­kiais ne­for­ma­liais ry­šiais ar pa­žin­ti­mis, jų be­veik ne­lik­da­vo.

Ne­blo­gų ga­li­my­bių at­si­ga­ben­ti va­ka­rie­tiš­kų pre­kių tu­rė­jo ir tie as­me­nys, ku­rie ke­liau­da­vo į už­sie­nį – spor­ti­nin­kai, jū­rei­viai, par­ti­jos glos­to­mi ra­šy­to­jai ir ar­tis­tai. Da­lis pre­kių at­ke­liau­da­vo su už­sie­nio tu­ris­tais ar­ba bu­vo siun­čia­mos už­sie­ny­je – JAV ar Va­ka­rų Vo­kie­ti­joje – gy­ve­nan­čių gi­mi­nai­čių.

Pi­lie­čiai at­vi­riau ga­lė­jo ke­liau­ti į so­cia­lis­ti­nio blo­ko vals­ty­bes, tad ir šia ga­li­my­be bu­vo nau­do­ja­masi tam tik­roms gė­ry­bėms at­si­ga­ben­ti. Iš čia taip pat at­ke­liau­da­vo tik­ri džin­sai, nes kai ku­rios vals­ty­bės bu­vo įsi­gi­ju­sios li­cen­ci­jas siū­ti džin­sus su va­ka­rie­tiš­kais pre­kių žen­klais. Ju­gos­la­vi­ja, ku­ri, so­vie­ti­nių tu­ris­tų aki­mis, bu­vo „tik­ri Va­ka­rai“, dar 1970 me­tais įsi­gi­jo li­cen­ci­ją iš „Lee Co­o­per“, o 1980 me­tais kar­tu su Veng­ri­ja pra­dė­jo siū­ti li­cen­ci­juo­tus „Le­vi’s“ džin­sus. 1975 me­tais va­ka­rie­tiš­kus džin­sus pra­dė­jo siū­ti Len­ki­ja ir Ry­tų Vo­kie­ti­ja. 1978 me­tais ser­bų kom­pa­ni­ja „Be­ko“ pra­dė­jo siū­ti „Lee Co­o­per“ pre­kės žen­klu pa­žy­mė­tus rū­bus. 1983-iai­siais vie­na Zag­re­bo teks­ti­lės kom­pa­ni­ja pra­dė­jo „Le­vi Strauss“ ga­my­bą, o Ma­ke­do­ni­jo­je bu­vo siu­va­mi „Wran­gler“.

Pa­pras­tiems ko­mu­niz­mo kū­rė­jams bu­vo sun­kiau – jie tu­rė­jo ieš­ko­ti ne­for­ma­lių pre­kių įsi­gi­ji­mo vie­tų. Ta­da ypač pra­vers­da­vo pa­žin­tys su vals­ty­bi­nių par­duo­tu­vių par­da­vė­jais, ku­rie de­fi­ci­ti­nes pre­kes „pa­lai­ky­da­vo“ sa­viems pir­kė­jams, ar­ba to­kių vie­tų, kur ga­li­ma nu­si­pirk­ti kai­li­nius, vel­ve­ti­nes kel­nes ar už­sie­nie­tiš­kų ci­ga­re­čių, pa­ieš­ka.

Nors de­fi­ci­to ir var­to­ji­mo po­rei­kių ten­den­ci­jos vy­ra­vo vi­so­je So­vie­tų Są­jun­go­je, at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se pa­dė­tis bu­vo ne­vie­no­da, nes sky­rė­si ga­li­my­bės gau­ti de­fi­ci­ti­nių pre­kių. Kau­nas tra­di­ciš­kai iš­si­sky­rė ge­ra gy­ven­to­jų ma­te­ria­li­ne pa­dė­ti­mi, sme­to­ni­nės Lie­tu­vos su­for­muo­tais ver­slu­mo įgū­džiais ir ge­bė­ji­mu pri­si­tai­ky­ti prie bet ko­kių so­viet­me­čio są­ly­gų. Kau­nas yra Kau­nas, tad gy­ven­to­jai įvai­riais bū­dais sten­gė­si įveik­ti de­fi­ci­to spra­gas ir so­cia­lis­ti­nės tei­sės po­žiū­riu ne­veng­da­vo ne­tei­sė­tų veiks­mų.

So­vie­ti­nės tei­sės ak­tai lei­do sa­vo pi­lie­čiams už­si­im­ti ri­bo­tos ap­im­ties pri­va­čia veik­la – ji di­di­no pre­kių pa­siū­lą, be to, buvo lei­džiama teik­ti kai ku­rias pa­slau­gas. 1976 me­tų ge­gu­žės 3 die­ną SSRS Mi­nist­rų Ta­ry­ba pri­ėmė Pi­lie­čių na­mu­di­nių ir ama­ti­nin­kiš­kų ver­slų nuo­sta­tus, jais leis­ta ga­min­ti ran­kų dar­bo megz­tus, siū­tus dra­bu­žius, gal­vos ap­dan­ga­lus ir re­a­li­zuo­ti juos nu­sta­ty­to­se vie­to­se. 1987 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas „Dėl in­di­vi­du­a­lios dar­bi­nės veik­los“, juo leis­ta pla­tes­nės ap­im­ties pri­va­ti ver­slo veik­la, tad, be dra­bu­žių, leis­ta ga­min­ti ava­ly­nę, kai­li­nius ga­mi­nius, ga­lan­te­ri­ją, bi­žu­te­ri­ją ir ki­tus dir­bi­nius.

Tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ne­bu­vo for­ma­lus da­ly­kas – ne­ma­žai Kau­no mies­to gy­ven­to­jų už­si­ė­mė dra­bu­žių siu­vi­mu ir mez­gi­mu. Ver­slumo įgū­džių tu­rin­čių kau­nie­čių pa­ga­min­tos ir tur­guo­se par­da­vi­nė­tos pre­kės bu­vo kur kas aukš­tes­nės ko­ky­bės ne­gu vals­ty­bi­nių įmo­nių dir­bi­niai ir bu­vo la­biau pri­tai­ky­tos vy­rau­jan­čiam sko­niui. To­kia veik­la as­me­nys ga­lė­jo už­si­im­ti tik lais­vu nuo pa­grin­di­nių pa­rei­gų me­tu, to­dėl for­ma­liai ji ne­ga­lė­jo tap­ti pa­grin­di­niu ar itin pel­nin­gu pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu. Nors, tar­kim, na­mų šei­mi­nin­kės, pen­si­nin­kai, stu­den­tai šia veik­la ga­lė­jo vers­tis be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų. As­muo lei­džia­mą ver­slo veik­lą tu­rė­jo at­vi­rai de­kla­ruo­ti įgy­da­mas ver­slo re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mą, pa­ten­tą ir mo­kė­da­mas mo­kes­čius nuo gau­tų pa­ja­mų. Čia pa­si­reiš­kė ir tik­ra­sis kau­nie­čių ver­slu­mas – jie siū­da­vo dra­bu­žius di­des­niais kie­kiais, ne­gu bu­vo lei­džia­ma, pa­si­tel­kę ne­le­ga­liai įgy­tas siu­vi­mo ar­ba mez­gi­mo ma­ši­nas. Ši veik­la jau ba­lan­suo­da­vo ant tei­sė­tu­mo ri­bos ar­ba tap­da­vo pre­kių še­šė­li­nei rin­kai tie­ki­mo šal­ti­niu – pre­kes su­pirk­da­vo spe­ku­lian­tai, o vė­liau par­duo­da­vo bran­giau.

As­me­nys, už­si­i­man­tys lei­džia­mu ver­slu, ne­iš­ven­gia­mai re­a­guo­da­vo į vy­rau­jan­čią pa­klau­są, to­dėl pra­dė­ta ga­min­ti tai, ko tuo me­tu la­biau­siai rei­kė­jo. Ka­dan­gi žmo­nės gau­dė pre­kes su va­ka­rie­tiš­kų fir­mų žen­klais, siu­vi­mo ir mez­gi­mo meist­rai iš Pa­ne­mu­nės ir Šan­čių pra­dė­jo siū­ti rū­bus su pa­dirb­tais fir­mų žen­klais. To­kių pre­kių, va­di­na­mųjų sa­mo­pa­lų, no­riai įsi­gy­da­vo ne tik vie­ti­niai, bet ir tu­ris­tai iš pla­čio­sios tė­vy­nės, ap­si­lan­kę lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je. Ga­na ko­ky­biš­kai siū­ti imi­ta­ci­jas pa­dė­da­vo ori­gi­na­lūs pa­vyz­džiai ar­ba ma­dų žur­na­lai iš už­sie­nio, iš jų ir bū­da­vo ko­pi­juo­ja­mi džin­sai, megz­ti­niai ar marš­ki­niai. Ta­čiau va­di­na­mie­ji sa­mo­pa­lai ne tik imi­ta­vo ori­gi­na­lius ga­mi­nius – ne­iš­pai­kin­tam pir­kė­jui bu­vo kur kas svar­biau, kad ryš­kiai ma­ty­tų­si koks nors an­gliš­kas už­ra­šas, bū­tų dau­giau spal­vo­tų juos­te­lių ar pre­kės žen­klą ar­ba an­gliš­ką už­ra­šą at­kar­to­jan­ti ap­li­ka­ci­ja. Trum­pai ta­riant, Kau­ne bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir iš ke­lių ryš­kių spal­vų pa­siū­tų spor­ti­nių marš­ki­nė­lių su per vi­du­rį ei­nan­čiu už­ra­šu „New York“ ar įvai­rių spal­vų megz­ti­nių su už­ra­šais „Cham­pion“, „Co­lo­ra­do“, „Su­per Sty­le“, „Co­lum­bia“, „Sto­ne“, „Mon­ta­na“, „Adi­das“…

Kai ku­rios imi­ta­ci­jos trau­kė akį vi­siš­kai tar­pu­sa­vy­je ne­de­ran­čių ir sun­kiai su­pran­ta­mų an­gliš­kų už­ra­šų, to­kių kaip „Li­bers­ty­le“, „Fal­co sur­fing“, „All Ame­ri­ca“, gau­sa. Pre­ky­bai šia pro­duk­ci­ja bu­vo bū­din­ga tai, kad ją daž­niau­siai ga­min­da­vo vie­ni as­me­nys, o per­par­duo­da­vo ki­ti, tad ši veik­la bu­vo trak­tuo­ja­ma kaip spe­ku­lia­ci­ja. Pre­ky­ba vy­ko au­to­bu­sų, ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se, prie di­des­nių par­duo­tu­vių ir tur­guo­se. Šias vie­tas nuo­lat tik­ri­nan­tys mi­li­ci­jos ar fi­nan­sų sky­rių dar­buo­to­jai su­ra­šy­da­vo tei­sės ak­tų pa­žei­di­mo pro­to­ko­lus, kon­fis­kuo­da­vo par­duo­da­mas pre­kes ir su­lai­ky­da­vo pre­kei­vius. Vie­nos bau­džia­mo­sios by­los duo­me­ni­mis, 1982 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį prie „Mer­ku­ri­jaus“ bu­vo su­lai­ky­ta mo­te­ris, ke­ti­nu­si par­duo­ti ke­tu­ris na­mu­di­niu bū­du pa­ga­min­tus megz­ti­nius ir sie­ku­si gau­ti 8 rub­lius pel­no. Pa­gal pro­to­ko­lą trys pil­kos ir vie­nas juo­dos spal­vos megz­ti­niai bu­vo pa­puoš­ti rau­do­nos, juo­dos, bal­tos spal­vos juos­to­mis, že­miau kak­lo iš­kirp­čių krū­ti­nės vi­du­ri­nė­je da­ly­je ėjo bal­tos spal­vos juos­tos su ere­lio at­vaiz­du, o po juo už­ra­šai „Mon­ta­na“, „Je­ans“, „Jac­kets“ ir „Schirts“.

1985 me­tų ko­vo 30 die­ną vie­nas as­muo bu­vo su­lai­ky­tas už tai, kad po 15 rub­lių nu­sipir­ko 11 vy­riš­kų marš­ki­nių su pir­kė­jus itin vi­lio­jan­čio­mis „Wran­gler“ eti­ke­tė­mis ir tą pa­čią die­ną per­par­da­vė dve­jus marš­ki­nius už 63 rub­lius. Iš marš­ki­nių pre­ki­nės eks­per­ti­zės ak­to pa­aiš­kė­jo, kad jie pa­siū­ti na­mu­di­niu bū­du. Sa­mo­pa­lai, vie­nu žo­džiu…

Pa­si­tai­ky­da­vo ir ori­gi­na­lių pre­kių. Taip vie­na mo­te­ris vie­ną 1982 me­tų rug­pjū­čio die­ną nu­si­pir­ko dvi po­ras vel­ve­ti­nių kel­nių „Mon­ta­na“ po 220 rub­lių ir vie­ną po­rą vel­ve­ti­nių kel­nių „Wild­cat“ už 200 rub­lių ir ban­dė par­duo­ti Kau­no Alek­so­to tur­gu­je, ti­kė­da­ma­si gau­ti 20–40 rub­lių pel­no. Su­lai­kius mo­te­rį, o eks­per­tui at­li­kus pre­kių ap­žiū­rą, pa­aiš­kė­jo, kad šios kel­nės pa­siū­tos fab­ri­ki­niu bū­du. Eks­per­tas nu­sta­tė, kad kel­nių ver­tė – po 80 rublių už vie­ne­tą, o jos bu­vo re­a­li­zuo­tos per ko­mi­są. To­les­nį kel­nių ke­lią is­to­ri­ja nu­ty­li.

Nors at­ro­do, kad so­vie­ti­nė po­li­ti­nė ir eko­no­mi­nė sis­te­ma tu­rė­jo už­gniauž­ti bet ko­kias var­to­to­jiš­ku­mo ir ver­slu­mo ap­raiš­kas, su­si­klos­tė pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja – vi­suo­me­nė ta­po ir var­to­to­jiš­ka, ir ver­sli. „No­ri gy­vent, mo­kėk suk­tis“ – šis šū­kis ne tik ta­po as­me­ni­nių var­to­ji­mo po­rei­kių ten­ki­ni­mo nor­ma, bet ir pa­ska­ti­no ini­cia­ty­vių gy­ven­to­jų sie­kį įver­tin­ti ir pa­ten­kin­ti tik­ruo­sius tuo­me­ti­nės vi­suo­me­nės po­rei­kius. Ka­pi­ta­liz­mo era už­gi­mė so­cia­liz­mo vi­du­riuo­se.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.