Vie­no pa­veiks­lo iš­šū­kis

Kas nu­tin­ka il­ges­niam lai­kui su­sto­jus prie vie­no pa­veiks­lo? Laks­to žie­žir­bos, ap­ima nuo­bo­du­lys, smal­su­mas ar įkvė­pi­mas? Gal­vo­je su­ka­si da­tos, pri­si­mi­ni­mai ar is­to­ri­jos? Kū­ry­biš­kas eks­pe­ri­men­tas – vie­no pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos kon­kur­sas „Dvie­se su pa­veiks­lu“ – skir­tas vi­siems ra­šan­tiems ir ma­tan­tiems.

Šį kar­tą – Vin­cen­to Ge­čo pa­veiks­las „Ko­lū­ki­o tur­gu­je“.

• Kvie­čia­me da­ly­vau­ti vi­sus, kad ir ko­kio am­žiaus, iš­si­la­vi­ni­mo ar po­žiū­rio į pa­teik­tą pa­veiks­lą.

• Tai ga­li bū­ti straips­nis, esė, ap­sa­ky­mas, ei­lė­raš­tis, ko­mik­sas ar bet ko­kia ki­ta kū­ry­biš­kos pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jos for­ma.

• Teks­tams tai­ko­mas 5 000 spau­dos žen­klų li­mi­tas.

• Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jų lauk­si­me iki spa­lio 7 die­nos.

Ge­riau­sios in­ter­pre­ta­ci­jos au­to­riui Na­cio­na­li­nė dai­lės ga­le­ri­ja do­va­nos me­ti­nį abo­ne­men­tą dviem as­me­nims. Įdo­miau­sios taip pat bus pub­li­kuo­ja­mos sa­vait­raš­ty­je „Šiau­rės At­ėnai“.

Pa­veiks­lą ga­li­te pa­ma­ty­ti kon­kur­so in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, o ori­gi­na­lą – nuo­la­ti­nė­je Na­cio­na­li­nės dai­lės ga­le­ri­jos eks­po­zi­ci­jo­je (Kon­sti­tu­ci­jos pr. 22, Vil­nius).

Trum­pai apie pa­veiks­lą

Pa­veiks­las „Ko­lū­kio tur­gu­je“ alie­ju­mi ant dro­bės nu­ta­py­tas 1959 m., jo mat­me­nys 190  170 cm.

Trum­pai apie au­to­rių

Vin­cen­tas Ge­čas gi­mė 1931 m. Ma­žei­kiuo­se. 1957 m. bai­gė tuo­me­ti­nį Lie­tu­vos dai­lės ins­ti­tu­tą, tais me­tais pra­dė­jo ja­me dės­ty­ti. 1974–1988 m. bu­vo ins­ti­tu­to rek­to­riu­mi, nuo 1989 m. – tuometinio Šiau­lių pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas.

Pa­veiks­lo in­ter­pre­ta­ci­jas siųs­ki­te ad­re­su ais­te­pau­li­na@gmail.com.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.