Ma­žes­nio­ji li­te­ra­tū­ra

EMI­LIS MIL­KE­VI­ČIUS

Alain de Bot­ton. Apie mei­lę: žvel­giant pro fi­lo­so­fi­jos mik­ro­sko­pą. Ro­ma­nas. Iš an­glų k. ver­tė Bi­ru­tė Taut­vy­dai­tė. V.: Me­to­di­ka, 2012. 184 p.

Be­stse­le­rių ra­šy­to­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jo, pa­sa­kiš­kai tur­tin­gos šei­mos sū­naus Alai­no de Bot­to­no 1993 m. de­biu­ti­nis eseis­ti­nis ro­ma­nas, 2010 m. dar ir ek­ra­ni­zuo­tas. Kny­go­je he­ro­jaus pa­si­jos ne­sto­ko­ja rūs­tu­mo, pvz., yra sky­rius „Sa­vi­žu­dy­bė“, – tie­sa, ne pas­ku­ti­nis; fil­mo kū­rė­jai pa­si­rin­ko pa­vers­ti šią me­džia­gą ro­man­ti­ne ko­me­di­ja, o he­ro­jė my­li­mo­ji Chlo­jė bu­vo pa­pil­dy­ta ar pa­da­lin­ta į pen­kias skir­tin­gas he­ro­jaus bu­vu­si­ą­sias fil­me, ku­ris taip ir va­di­na­si – „Ma­no pen­kios pas­ta­ro­sios mer­gi­nos“ („My Last Fi­ve Girl­friends“). Kny­gos pa­an­traš­tė (ku­rios, re­gis, ne­tu­ri an­gliš­kas ori­gi­na­las) kvie­čia pa­žvelg­ti į mei­lę „pro fi­lo­so­fi­jos mik­ro­sko­pą“, ir sky­rių pa­va­di­ni­mai („Au­ten­tiš­ku­mas“, „Mark­siz­mas“, „Sa­vo­jo pa­tvir­ti­ni­mas“, „Ana­pus gė­rio ir blo­gio“) iš­ties lei­džia ti­kė­tis po­pu­lia­ria for­ma su­kurp­to fi­lo­so­fi­jos įva­do – kaž­ko pa­na­šaus į Ro­ber­to Row­lan­do Smit­ho „Pus­ry­čius su Sok­ra­tu“. A. de Bot­to­nas pa­si­rin­ko ki­taip: „Apie mei­lę“ yra vi­sa­ver­tis ro­ma­nas, ku­rio dia­lo­gai ir pa­tir­ties srau­to ap­ra­šy­mai ne­nu­si­pel­no prie­kaiš­tų; kai kur iš­ties no­ri­si, kaip sva­jo­jo Al­bert’o Ca­mus „Ma­ro“ he­ro­jus, nu­kel­ti skry­bė­lę pa­ger­biant fra­zės meist­riš­ku­mą (pvz., kai he­ro­jų kar­tu „pra­leis­tas lai­kas su­si­glau­dė pats, kaip akor­de­o­nas“, p. 172).

Tuo tar­pu iš­sa­miai su­pa­žin­din­ti su fi­lo­so­fi­ja au­to­rius ir ne­si­sten­gia, nors ro­ma­nas tie­siog įpa­kuo­tas į šį pa­ža­dą ne­ly­gi­nant pro­gi­nė do­va­na; fi­lo­so­fi­jos pa­ma­ti­nės te­mos pri­sta­to­mos se­lek­ty­viai, kai kur vi­siš­kai pa­vir­šu­ti­niš­kai: „Se­nas anek­do­tas tei­gia, kad Mar­xas juo­kau­da­vo ne­ga­lįs pri­klau­sy­ti klu­bui, ku­ris į na­rius pri­ima to­kį kaip jis“ (p. 45), ir ši so­cia­li­nė au­to­imu­ni­nė re­ak­ci­ja to­liau kny­go­je va­di­na­ma „mark­siz­mu“. Nė­ra pa­grin­do ma­ny­ti, kad darbš­tus fi­lo­so­fi­jos po­pu­lia­rin­to­jas ne­ži­no Kar­lo Mar­xo so­cio­lo­gi­nių te­ori­jų tu­ri­nio; čia A. de Bot­to­nas vei­kiau de­monst­ruo­ja fi­lo­so­fi­nį kū­ry­bin­gu­mą, kal­ba­ma apie nau­ją, ori­gi­na­lią fi­lo­so­fe­mą. Ir ki­tur eseis­ti­niai ap­mąs­ty­mai vi­siš­kai ori­gi­na­lūs, pvz., sky­riu­je „Ro­man­ti­nis te­ro­ras“, kur įsi­my­lė­jė­lių ban­dy­mai iš­lik­ti kar­tu bet ko­kiom prie­mo­nėm („pyk­čiu, pa­vy­du, kal­tės ža­di­ni­mu“, p. 137) gre­ti­na­mi su po­li­ti­kos kraš­tu­ti­nu­mais – te­ro­ru šiuo at­ve­ju taip pat va­di­na­mos ne Ro­bes­pier­re’o ar Sta­li­no žiau­ry­bės, o ne­ti­kė­ti są­moks­li­nin­kų iš­puo­liai prieš ci­vi­lius (gal ver­ti­me rei­kė­jo pa­si­telk­ti žo­dį „te­ro­riz­mas“).

Vė­les­nė au­to­riaus kny­ga va­di­na­si „Kaip Prous­tas ga­li pa­keis­ti jū­sų gy­ve­ni­mą“, ir jau de­biu­ti­nė kny­ga „Apie mei­lę“ iliust­ruo­ja, kad – taip, iš tie­sų vi­du­ti­nis au­to­rius ga­li pa­ra­šy­ti ge­rą kny­gą, jei iš­stu­di­juo­ja ir per­pran­ta di­džio au­to­riaus sti­lių ir mąs­ty­mo stra­te­gi­ją. Be Mar­ce­lio Pro­us­to įta­kos, kny­go­je dau­giau nie­ko nė­ra, bet po­pu­lia­rio­sios li­te­ra­tū­ros rin­ko­je tai joks trū­ku­mas: kad M. Pro­us­tas pa­keis­tų skai­ty­to­jo gy­ve­ni­mą ir įmuš­tų di­džio­sios li­te­ra­tū­ros stan­dar­tą (ir sa­vo ne­pa­kar­to­ja­mą sti­lių, ku­rio at­gar­sius vė­liau ga­lė­tum be klai­dų at­pa­žin­ti ki­tų au­to­rių dar­buo­se), rei­kia pri­klau­sy­ti „ge­ro sko­nio kla­sei“ – tu­rė­ti ir skai­ty­mo įgū­džių, ir lai­ko; ga­li­ma spė­ti, kad daž­nas A. de Bot­to­no de­biu­to skai­ty­to­jas su kny­go­je įdar­bin­tu pa­sa­ko­ji­mo me­to­du su­si­dū­rė pir­mą kar­tą. Koks skir­tu­mas, kad jį iš­ru­tu­lio­jo ne šis au­to­rius? Juo la­biau kad A. de Bot­to­no vie­šo­ji veik­la yra vei­kiau po­pu­lia­rin­to­jo, o ne ino­va­to­riaus.

Da­bar pa­teik­siu pa­strai­pą, ku­rios skai­ty­to­jas ne­su­pras. Kas A. de Bot­to­no at­ve­ju yra per­im­ta, pa­kar­to­ta, „įdar­bin­ta“? M. Pro­us­to di­džio­jo ro­ma­no / ro­ma­nų cik­lo „Pra­ras­to lai­ko bei­eš­kant“ veiks­mas pra­si­de­da bet ko­kiam he­ro­jaus biog­ra­fi­niam veiks­mui pa­si­bai­gus; he­ro­jus lio­vė­si gy­ven­ti ir ėmė ra­šy­ti. Lai­ko fe­no­me­nas pri­klau­so abst­rak­čiau­sių ir fun­da­men­ta­liau­sių są­vo­kų lau­kui; Mar­ti­nas Hei­deg­ge­ris ke­ti­no pa­ra­šy­ti „Bū­tį ir lai­ką“ – kny­gą, ku­rios pa­va­di­ni­mą vi­si ži­no, – bet pa­ra­šė tik pir­mą­jį jos to­mą: da­lies apie lai­ką trūks­ta, ten fi­lo­so­fi­jos kla­si­ko pro­tas su­sto­jo. Pa­stan­gos ap­val­dy­ti lai­ką, „su­si­grą­žin­ti pra­ras­tą lai­ką“, net įsi­vaiz­duo­ja­ma, pu­siau fan­tas­ti­nė he­ro­jaus būk­lė tą lai­ką at­ga­vus sub­or­di­nuo­ja vi­są epo­pė­jos veiks­mą; įvy­kiai, fe­no­me­no­lo­gi­niai pa­ty­ri­mo sluoks­niai, pa­sta­tai, vie­to­vės, žmo­nės – vis­kas įgy­ja nau­ją gy­ve­ni­mą, gy­ve­ni­mą tar­si „ne šio pa­sau­lio“, ki­to­kį, ta­čiau taip pat in­ten­sy­vų, – nuo to, kad į juos skver­bia­si pa­sa­ko­to­jo at­min­tis mė­gin­da­ma už­val­dy­ti tuos da­ly­kus – vi­sais įma­no­mais bū­dais, ku­rių vie­nas yra per są­vo­ką, per fe­no­me­no­lo­gi­nę ana­li­zę. Ir A. de Bot­to­nas ban­dė tai pa­kar­to­ti – be abe­jo, ne­sėk­min­gai, nes tai dar­bas ge­ni­jui, ta­čiau, iš­brau­kus iš šios pa­strai­pos M. Pro­us­to pa­var­dę, tai, kas li­ko, sudary­tų pa­ten­ki­na­mą re­ziu­mė A. de Bo­ttono pa­sa­ko­ji­mo ma­nie­ros, ypač to­se vie­to­se, kur pa­sa­ko­ji­mas įtai­gus.

Ten, kur to sto­ko­ja­ma, kur fi­lo­so­fa­vi­mas va­do­vė­liš­kas ir ati­trauk­tas, kny­ga tie­siog pru­si­na, to­dėl ir­gi ne­pa­kenks.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.