Trum­pas ži­ra­fų at­sa­ky­mas Jū­ra­tei

KĘS­TU­TIS NA­VA­KAS
AK­VI­LĖ ŽI­LIO­NY­TĖ

Pra­ei­ta­me laik­raš­čio nu­me­ry­je Jū­ra­tės Vi­soc­kai­tės bu­vo­me (su ke­liais ki­tais au­to­riais) įtar­ti ge­rų ma­nie­rų sto­ka, tar­si bū­tu­me sve­čiuo­se iš­vo­gę si­dab­ri­nius šaukš­te­lius. Iš­lei­do­me kny­gą „Vi­si laiš­kai – ži­ra­fos“, bet jo­je ne­nu­ro­dė­me, kad teks­tai prieš tai spaus­din­ti „Šiau­rės At­ėnuo­se“. (Ma­no­me, kad ci­tuo­ja­mas skai­ty­to­jų ko­men­ta­ras „Kiek­gi ga­li­ma spaus­din­ti tą ne­są­mo­nę!“ mums ir skir­tas, ir juo la­bai džiau­gia­mės.) Tik tas ne­nu­ro­dy­mas ne­reiš­kia jo­kios ne­pa­gar­bos. Tie­siog ne­sa­me vi­ki­pe­diš­ki, kny­gos įva­di­nės da­lies sti­lis­ti­ka to­kiai nuo­ro­dai ne­at­ro­dė pa­lan­ki, o ir sa­vait­raš­čio re­dak­to­rė Gied­rė Kaz­laus­kai­tė mū­sų kny­gos vir­še­ly­je „Šiau­rės At­ėnus“ va­di­na pa­pras­tai – laik­raš­čiu. Vi­siems aiš­ku, koks laik­raš­tis tu­ri­mas ome­ny. Per pus­an­trų me­tų tai, kur šie teks­tai pub­li­kuo­ja­mi, li­ko pa­slap­tis gal tik Ro­mos po­pie­žiui. Lei­dyk­la „Va­ga“ ir sa­vo tin­kla­la­py­je, ir kny­gos re­kla­mi­nia­me kli­pe (http://www.you­tu­be.com­/­watch?­v­=s­TY­D3EiRTN0) nu­ro­do, kad teks­tai skelb­ti „Šiau­rės At­ėnuo­se“, tad „vi­sos šlo­vės“ ne­si­sa­vi­na. Taip pat ir mes dau­giau lin­kę tuo di­džiuo­tis, nei slėp­ti, tai­gi jo­kie si­dab­ri­niai šaukš­te­liai iš mū­sų ki­še­nių ne­ky­šo. O ir už ži­ra­fų laiš­kų pri­ėmi­mą į laik­raš­tį, ir už dė­me­sį mū­sų ma­nie­roms mie­lai Jū­ra­tei esa­me nuo­šir­džiai dė­kin­gi.

Komentarai / 1

  1. Phantomkinas.

    Betgi vis dėlto: žiūrint į perspektyvą (tarkim, kelių dešimčių metų), naujos (dar negimusios?) skaitytojų kartos gali ir nežinoti, kur tekstai pirmiausia skelbti, gali ir tų pačių Šatėnų nebebūti. O įamžinti ir parašyti vietoj laikraščio “Šiaurės Atėnai” ne taip jau sunku. Nebent nei autoriai, nei laikraštis nesusireikšmina ir nesitiki kelių dešimčių metų “tvermės”. Manau, klysta. Bent jau praeito dešimtmečio ŠA man neatsiejami nuo Beresnevičiaus, Parulskio, Andriuškevičiaus, Radvilavičiūtės, ir atvirkšiai. ŠA – tai kultūros reiškinys, kurio nereikėtų gėdytis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.