Ide­a­lus gy­ve­ni­mas pa­gal gy­ve­ni­mo tre­ne­rius

AUŠ­RA LUK­ŠAI­TĖ-LA­PINS­KIE­NĖ

Kas­kart ap­si­lan­kiu­si kny­gy­ne ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti: kny­gų, skir­tų mus iš­mo­ky­ti lai­min­go, sėk­min­go, tur­tin­go etc. gy­ve­ni­mo, pa­siū­la tai­ko į me­ga­kos­mi­nius mas­te­lius. Gal­būt jų lei­di­mui įta­kos tu­ri įvai­rių ty­ri­mų duo­me­nys, ro­dan­tys, kad lie­tu­viai yra vie­ni iš ne­lai­min­giau­sių, la­biau­siai nu­si­vy­lę, su­ici­diš­kų nuo­tai­kų ap­sės­ti Že­mės gy­ven­to­jai. Vai­kai ne­lai­min­gi mo­kyk­lo­se, dir­ban­tys su­au­gu­sie­ji kan­čios iš­kreip­tais vei­dais lau­kia pas­ku­ti­nio laik­ro­džio ro­dyk­lės ju­de­sio, pra­ne­šan­čio, kad kan­čioms (bent iki ry­to) pa­da­ro­ma per­trau­ka, ne­dir­ban­tys ne­lai­min­gi to­dėl, kad ne­dir­ba. Ne­pri­pa­žin­ti ge­ni­jai ne­lai­min­gi to­dėl, kad yra ne­pri­pa­žin­ti, o šlo­vės su­lau­ku­siems at­ro­do, jog jos spin­du­liai per­ne­lyg blan­kūs ir men­ka­ver­čiai. Ga­li nai­viai pa­gal­vo­ti, kad to­kių kny­gų lei­dė­jai tai­ko­si tap­ti me­si­jais, de­gan­čiais troš­ki­mu iš­ves­ti ne­lai­min­gą tau­tą iš ne­lai­min­gos eg­zis­ten­ci­jos į švie­sios ir lai­min­gos at­ei­ties bū­tį. Į švie­sią at­ei­tį, ku­ri kaž­ka­da jau bu­vo pa­ža­dė­ta, ta­čiau pa­kly­do kaž­kur tarp bū­to­jo ir bū­si­mo­jo lai­ko, esa­muo­ju taip ir ne­ta­pu­si.

Kaip su­si­krau­ti tur­tą ne­dir­bant it se­no­vės neg­rui Bra­zi­li­jos plan­ta­ci­jo­se? Kaip gau­ti dar­bą, kur ga­lė­tum pa­jus­ti sa­vi­re­a­li­za­ci­jos ka­tar­sį, ne­sa­va­nau­diš­ką ko­le­gų pa­ra­mą, o at­ly­gi­ni­mas pri­lyg­tų sa­tis­fak­ci­jos ak­tui? Kaip pri­si­vi­lio­ti vy­rą, ku­ris tu­rė­tų Bra­do Pit­to vei­dą, Je­a­no-Clau­de’o Van Dam­me’o rau­me­nis, Gi­ta­no Nau­sė­dos pro­tą ir Bil­lo Ga­te­so są­skai­tą? Kaip už­megz­ti ir / ar iš­lai­ky­ti san­ty­kius, pa­grįs­tus prin­ci­pu: „Aš ir tu – mes abu vie­no krau­jo“, o ne: „Aš ben­drau­ju tik su nau­din­gais žmo­nė­mis“? Ką tik ža­da, ką tik siū­lo šios bur­tų kny­gos… Nuo že­miš­kų gė­ry­bių iki dan­giš­ko gy­ve­ni­mo kaž­kur tarp šia­pus ir ana­pus. Ga­li pa­ma­ny­ti, kad­ lai­min­gas žmo­gus ga­li bū­ti tik tuo­met, kai bus so­li­džios įstai­gos va­do­vas (-ė), vil­kės tik Gi­ven­chy ar La­ger­fiel­do kos­tiu­mė­lius, gy­vens pra­ban­gia­me bu­te, ky­ban­čia­me tarp že­mės ir dan­gaus, va­sa­ros vi­lo­je Ma­dei­ro­je ar Ka­na­ruo­se, jach­tą švar­tuos Pran­cū­zi­jos Riv­je­ro­je, į dar­bą va­ži­nės eks­kliu­zy­vi­niais „As­ton Mar­tin“ ar­ba „Bug­gat­ti“ mo­de­liais. To­kiam žmo­gui net ne­kils di­le­ma dėl tu­rė­ji­mo ir bu­vi­mo svo­rių ir per­sva­rų, nes pats tu­rė­ji­mas ir bus ta­pęs bu­vi­mo si­no­ni­mu, o bu­vi­mo ver­tė bus tie­siog pro­por­cin­ga tu­rė­ji­mo ver­tei. Jo­kių di­le­mų. Jo­kių ka­zu­sų. Jū­ra­tės Ba­ra­no­vos tei­gi­nys „Jei esi ne­ga­bus jo­kiai au­ten­ti­kai – sly­si bu­vi­mo pa­vir­šiu­mi ir rink­sies lėkš­to­ką tu­rė­ji­mą“ to­kiam žmo­gui pri­lygs ne­su­vo­kia­mam žo­džių kra­ti­niui ko­kia nors zu­lu­sų kal­ba. Kaip ši­to­kį ver­ba­li­nį mi­ra­žą ma­te­ria­li­zuo­ti, in­struk­ci­jos pa­teik­tos jau mi­nė­to­se ste­buk­lin­gų re­cep­tų kny­go­se.

Kad šios Pe­le­nės pa­sa­kos tap­tų ne kny­gi­ne fik­ci­ja, o vi­sais įma­no­mais ir ne­įma­no­mais po­jū­čiais iš­gy­ve­na­ma re­a­ly­be, rei­kia la­bai ne­daug – nu­si­pirk­ti šių kny­ge­lių ir kan­triai dar­buo­tis: min­ty­se kur­ti „fil­mus“, ku­rių pa­grin­di­nis re­ži­sie­rius, sce­na­ris­tas ir ak­to­rius esi pats. Ne­svar­bu, kad ne­tu­ri Clin­to Eastwo­o­do ar An­dre­jaus Tar­kov­skio ta­len­to. „Os­ka­ro“ nieks ir ne­duos. O ir ne­rei­kia. Te­pa­si­lai­ko sau. Ką reiš­kia vi­so­kie os­ka­rai, pal­mės ir gaub­liai prieš lai­min­gą sva­jo­nių gy­ve­ni­mą. Tai kas, kad tuo­se pa­ta­ri­muo­se ieš­ko­ti lo­gi­kos – tas pats, kas ei­ti į miš­ką gry­bų ar ži­buok­lių sau­sio mė­ne­sį. Tai kas, kad no­rų su kiek­vie­nu šir­dies tvinks­niu dau­gė­ja. Smul­kin­tis ne­ver­ta, jei jau lai­mė – tai di­de­lė, jei sėk­mė – tai tik am­ži­na. Juk įma­no­ma vis­kas. Kad „fil­mų“ vaiz­dai ma­te­ria­li­zuo­tų­si, dar kli­juok įvai­rius ide­a­laus gy­ve­ni­mo vaiz­de­lius į są­siu­vi­nį. Var­tyk šį są­siu­vi­nį ry­te ir prieš mie­gą, kar­tok troš­ki­mų man­tras žiū­rė­da­ma į sa­ve veid­ro­dy­je ir be jo.

You are wel­co­me! Vie­ną die­ną paš­to dė­žu­tė­je ran­di ne įpras­tą dien­raš­tį, o kap­šą auk­si­nių pi­ni­gų, ku­rį tau pa­au­ko­ja kaž­koks ge­ra­šir­dis fi­lan­tro­pas spai­der­me­nas, ar­ba ne­lauk­tai ne­ti­kė­tai te­tu­lė iš Niu­jor­ko, apie ku­rios eg­zis­ta­vi­mą ir ne­sap­na­vai, iš­ke­liau­ja pro at­ver­tus šv. Pet­ro var­tus ir pa­lie­ka sva­jo­nių vi­lą ant van­de­ny­no kran­to. Ar­ba su­sap­nuo­ji bū­si­mo eg­za­mi­no klau­si­mą ir sap­ne net iš­moks­ti at­sa­ky­mą, pa­ga­liau gau­ni di­plo­mą, nors iki šiol tri­skart pra­šei­si aka­de­mi­nių atos­to­gų ir du­kart nu­si­kė­lei bai­gia­mo­jo dar­bo gy­ni­mą. Ar­ba… Vi­zi­jas ga­li­ma tęs­ti iki be­ga­ly­bės, ne­krei­piant dė­me­sio, kad ap­lin­ki­niai įtar­ti­nai kuž­da­si ir stai­ga nu­ry­ja žo­džio skie­me­nį vos tau įė­jus į kam­ba­rį. Tu­ri iš­lik­ti at­kak­li ir ne­su­lai­ko­ma kaip kri­zės lai­ko­tar­pio kai­nų ki­li­mas. Šal­ta, bet įtai­gi tar­si puo­dus ir kep­tu­ves siū­lan­ti re­kla­mos agen­tė. Ne­pa­si­duo­dan­ti kaip tie­są ir tik sa­vo tie­są dan­ti­mis bei na­gais gi­nan­ti biu­rok­ra­tė. Ta­vo ku­ria­mo gy­ve­ni­mo vi­zi­jos ne­tu­ri tem­dy­ti jo­kia abe­jo­nių ar skep­sio šmėk­la. Ide­a­lus gy­ve­ni­mas yra ide­a­lus – ir taš­kas. Jo pri­va­lai trokš­ti vi­sa šir­di­mi, vi­su pro­tu ir vi­sa sie­la. Jo­kių „bet“… Ir jo­kių „gal“… Jei per­skai­tei ir vis dėl­to ne­pa­kan­ka­mai įti­kė­jai, kreip­kis efek­ty­ves­nio įti­ki­ni­mo į vi­sa­ga­lį vi­sa­ži­nį in­ter­ne­tą. Ten pa­siū­lys gy­ve­ni­mo tre­ne­rio pa­slau­gas (o jie vi­si mi­li­jo­nie­riai ir ne­nuos­ta­bu, juk ta­vo gy­ve­ni­mo tre­ni­ra­vi­mas – la­bai at­sa­kin­gas ir su­dė­tin­gas pro­ce­sas, ku­rio me­tu iš lū­ze­rio tu­ri su­kur­ti sėk­mės žmo­gų, tad ir kai­na – ke­li tūks­tan­tu­kai vie­nin­gos Eu­ro­pos va­liu­ta – „la­bai pri­ei­na­ma“). Tad gy­ve­ni­mo tre­ne­ris pa­dės ide­a­liai iš­tre­ni­ruo­ti ide­a­lų gy­ve­ni­mą.

Įdo­mu, kas tas ge­ni­jus, kar­tą, griež­tai ir vi­siems lai­kams su­for­mu­la­vęs ide­a­laus gy­ve­ni­mo de­fi­ni­ci­ją. Vie­ną ke­liems mi­li­jar­dams. Fer­nan­do Pes­soa tei­gė, kad mes tu­ri­me du gy­ve­ni­mus: „Tik­rą­jį, tą, su­si­kur­tą vai­kys­tėj, ku­ria­me ir su­au­gę drįs­tam sta­ty­ti sva­jo­nių pi­lis, ir ne­tik­rą, ku­rį lei­džiam kar­tu su ki­tais, prak­tiš­ką ir nau­din­gą, tą, ku­ris pa­si­bai­gia, pa­gul­dęs mus į kars­tą.“ Ge­rie­ji bur­ti­nin­kai-ra­ga­niai-ma­gai siū­lo­si iš­tre­ni­ruo­ti juos abu. Tiks­liau, čia nei dvi­skai­ta, nei ko­kia ki­ta įvai­ro­vė ne­rei­ka­lin­ga. Vis­kas virs­ta vie­niu. Ne­da­lo­mu, ne­kves­tio­nuo­ja­mu, bet bru­ta­liai prie­var­tau­ja­mu uni­sex. Nė vel­nio ne­ti­kiu, kad ga­li­ma ide­a­liai nu­ko­pi­juo­ti ide­a­lų gy­ve­ni­mą ir dar ide­a­liai jį nu­gy­ven­ti. Ne­pai­sant vi­sos tech­no­lo­gi­nės pa­žan­gos, dar ne­su­kur­tas toks dau­gia­funk­cis „Ca­non“. Ga­liu at­kar­to­ti ja­po­niš­kos dai­nos žo­džius, ne­su­vok­da­ma nė vie­no jų pra­smės, ga­liu įsi­min­ti ke­lius, ku­riais nie­ka­da ne­ke­liau­siu, ga­liu at­min­ti­nai „iš­mok­ti liū­de­sį“ ir „ma­žų die­nų ma­žus džiaugs­mus“, bet gy­ve­ni­mo – nie­ka­da. Jis ne­įžvel­gia­mas tar­si rū­ke iš­tir­pęs ho­ri­zon­tas, ne­pa­sto­vus tar­si mo­ters, kla­jo­jan­čios „kli­mak­so pe­ri­odo par­ku“, nuo­tai­ka ir ne­ide­a­liai ne­ide­a­lus. To­dėl vi­lio­jan­tis tar­si ne­su­vo­kia­mas kos­mo­go­ni­nis mi­tas, ku­rį pats ra­šai kas­dien. To­kį ne­ide­a­lų, ne­tel­pan­tį į jo­kius stan­dar­tus, net ir tuos – la­biau­siai į tuos, – ku­riuos dik­tuo­ja gy­ve­ni­mo tre­ne­riai ir jų siū­lo­mos pa­ta­ri­mų kny­gos.

Komentarai / 2

 1. Saulius M..

  Pateiktas kraštutinis (100% neigiamas) požiūris į gyvenimo mokytojų (ar „mokytojų“) knygas :-)
  Dėkui už nuoširdumą! Nemažai tiesos pasakyta.

  Kita vertus, tikrai yra ir tokių šios rūšies knygų, kurių teiginius paskaičius pritari: „teisingai pastebėta!“.
  Ir jei jautiesi „lūzeris“ (autorės žodžiais kalbant — o kam tai nenutinka?) ir nesi tuo patenkintas – kodėl gi nepaskaičius, ką apie tai mano, ką pataria kiti?

  Nereikėtų VISAS šios rūšies knygas NET NEPAVARČIUS automatiškai nurašyti į apgavystes pinigams užsidirbti iš lengvatikių (save aprioriškai laikant išmintingesniu/-e).

  Trumpai tariant: ne „visos jos tokios“! :-)

 2. Justuk.

  labai jau perspaustas rasynis. su visokiom ‘definicijom’ ir ‘satisfakcijom’ jis isties neatrodo vertesnis nei yra. siaip gal ir smagu pasimaivyti, nezinau, ko siekiama tokiais ISMANIAISIAIS zodziais. bet ne tai svarbiausia.

  dedu galva, kad pati autore nera niekados skaiciusi nei vienos is tu knygu, nes tokia siaura nuomone galima susidaryti tik is virseliu. neginu sios literaturos, bet manau neteisinga smerkti kazka, ko visiskai nepazisti.

  o is kalbos manierizmu, galetu ir pati kazka panasaus parasyti. pvz. kelias i satifakcija…

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.