Ru­si­ją šok­di­na mer­gai­tės

AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ

Trum­pai apie „Pus­sy Riot“

Ar po trau­mos, ku­rią jums su­kė­lė šis pa­si­ro­dy­mas, krei­pė­tės į gy­dy­to­jus ar psi­cho­lo­gus?

Per ma­ne ne kar­tą per­ėjo ma­lo­nin­go­ji Die­vo ener­gi­ja, o ji daug stip­res­nė už bet ko­kius psi­cho­lo­gus, juo la­biau kad pa­ti esu psi­cho­lo­gė.

Ko­dėl gi tuo­met to­ji die­viš­ko­ji ener­gi­ja ne­iš­gy­dė jū­sų nuo mo­ra­li­nės trau­mos?

KLAUSIMAS ATMETAMAS.

Ar jums ži­no­ma apie ban­ke­tus, ku­rie vyks­ta šven­tyk­los kom­plek­se?

KLAUSIMAS ATMETAMAS.

[...]

Iš kur jūs ži­no­te, kaip ju­da vel­niai?

KLAUSIMAS ATMETAMAS.


Vis tei­sė­jos nu­trau­kia­mas dia­lo­gas tarp mo­ra­li­nę trau­mą pa­ty­ru­sios nukentėjusiosios ir kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­to vy­ko 2012 me­tais po Kris­taus gi­mi­mo, lie­pos 30 die­ną. Tei­sia­mos fe­mi­nis­ti­nės pan­kro­ko gru­pės „Pus­sy Riot“ na­rės. Kal­ti­ni­mai ir eks­per­tų iš­va­dos bū­tų juo­kin­gos, jei mer­gai­tėms ne­grės­tų 7 me­tai ka­lė­ji­mo. „Mer­gai­tės“ – taip tris jau­nas mo­te­ris (Na­dež­dą To­lo­ko­ni­ko­vą, Ma­ri­ją Alio­chi­ną ir Je­ka­te­ri­ną Sa­mu­ce­vič) jau pri­pra­to va­din­ti Ru­si­jo­je. Ma­tot, mer­gai­tės ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Ru­si­jo­je mo­ka su­kel­ti karš­čiau­sių aist­rų sū­ku­rius.

Pen­kios gru­pės na­rės at­ėjo į ka­ted­rą, nu­si­me­tė pal­tus, už­si­dė­jo kau­kes ir al­to­ri­nė­je da­ly­je maž­daug 2 mi­nu­tes (kol su­sė­mė ap­sau­ga) šo­ko bei dai­na­vo. Tiks­liau, at­li­ko „pank­-mal­dą“: pa­sak ad­vo­ka­to, 20–30 se­kun­džių klū­pė­jo ir žeg­no­jo­si, o per li­ku­sias dai­na­vo ei­lu­tes iš jau iš­gar­sė­ju­sios mu­zi­ki­nės kom­po­zi­ci­jos „Die­vo Mo­ti­na, iš­va­ryk Pu­ti­ną“. Fil­muo­ta me­džia­ga su­mon­tuo­ta, įgar­sin­ta ir įdė­ta į „You­tu­be“. Iš pir­mo žvilgs­nio – vis­kas aiš­ku. Ta­čiau, pra­dė­jus do­mė­tis ap­lin­ky­bė­mis, at­si­ve­ria vis nau­ji įdo­mūs sluoks­niai bei dar dau­giau nuo­mo­nių ir in­ter­pre­ta­ci­jų. Pra­džio­je – apie įvy­kio vie­tą ir prie­žas­tis.

"Libération": "Pankės, kurių bijo Putinas"

„Pus­sy Riot“ ak­ci­ja vy­ko Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo ka­ted­ro­je, Mask­vo­je. 1883 me­tais pa­baig­ta sta­ty­ti ka­ted­ra bu­vo su­griau­ta 1931-ai­siais, o jos vie­to­je pa­sta­ty­tas ba­sei­nas. 1997 me­tais šven­to­vė at­sta­ty­ta. Sta­ty­bų dar­bus ly­dė­jo be­ga­li­niai skan­da­lai. Čia ir pi­ni­gi­nės ma­chi­na­ci­jos, ir po ka­ted­ra įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė, ir di­džiu­lė ban­ke­tų sa­lė šven­tyk­los kom­plek­se – pa­tal­pas, nu­ka­bi­nė­tas iko­no­mis ir fres­ko­mis, ga­li­ma pa­rai iš­si­nuo­mo­ti už 450 tūkst. rub­lių ir da­ry­ti ten ką tik no­ri.

Mer­gai­tės pi­ni­gų ne­mo­kė­jo. Ka­ted­ro­je at­lik­tos „pank­-mal­dos“ prie­dai­ny­je Die­vo Mo­ti­nos pra­šo­ma iš­va­ry­ti Pu­ti­ną, o li­ku­sia­me dai­nos teks­te kal­ba­ma apie re­li­gi­jos ir val­džios ry­šius („Pa­triar­chas ti­ki Pu­ti­ną, ge­riau, s***, ti­kė­tų Die­vą“). Jų tei­gi­mu, šį po­el­gį iš­pro­vo­ka­vo ne­se­ni įvy­kiai ša­ly­je. Prieš pat pre­zi­den­to rin­ki­mus pa­triar­chas Ki­ri­las I vie­šai ra­gi­no vi­sus ti­kin­čiuo­sius bal­suo­ti už V. Pu­ti­ną, va­din­da­mas jo val­dy­mo me­tus – Die­vo do­va­na Ru­si­jai. Iki teis­mo ir teis­mo me­tu kiek­vie­na jų pa­brė­žė, kad šiuo po­el­giu ne­no­rė­jo įžeis­ti ti­kin­čių­jų ar re­li­gi­jos ap­skri­tai – jos pro­tes­ta­vo prieš esa­mą po­li­ti­nę pa­dė­tį ša­ly­je. „Ne­iš­ta­rė­me įžei­džia­mų žo­džių, skir­tų ti­kin­tie­siems, Baž­ny­čiai ar Die­vui. Jo­kios ag­re­si­jos žmo­nėms ne­bu­vo, bu­vo tik no­ras pa­keis­ti po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją į ge­ra, tik su tuo bu­vo su­si­ju­si vi­sa mū­sų ener­gi­ja ir eks­pre­si­ja“, – tei­gė gru­pės na­rė N. To­lo­ko­ni­ko­va.

Baus­ti ar pa­si­gai­lė­ti?

Apie „Pus­sy Riot“ nuo pa­va­sa­rio Ru­si­jo­je kal­ba­ma vi­sur. Gat­vė­se vyks­ta pa­lai­ky­mo ir pa­smer­ki­mo ak­ci­jos, ra­šo tin­kla­raš­čiai, spau­da, re­por­ta­žus nuo­lat ro­do te­le­vi­zi­ja. Dis­ku­si­jos šia te­ma vy­ko tur­būt vi­so­se Ru­si­jos po­kal­bių lai­do­se. Savo nuomonę išdėstė vi­si – nuo pre­zi­den­to iki Alos Pu­ga­čio­vos; nuo alps­tan­čios iš įtū­žio pi­lie­tės Ol­gos iki me­ni­nin­ko Piot­ro, ku­ris pa­lai­ky­da­mas gru­pę už­si­siu­vo lū­pas. Ne­abe­jo­ju, kad dis­ku­si­jos apie „Pus­sy Riot“ ne­si­baigs nuosp­ren­džio pa­skel­bi­mu. Lie­tu­vos ži­niask­lai­da apie pro­ce­są ir pa­tį įvy­kį in­for­muo­ja gan at­mes­ti­nai ir frag­men­tiš­kai, tad, ne­lauk­da­ma teis­mo pa­bai­gos, trum­pai ap­žvelg­siu įdo­mes­nes ir daž­niau­siai šio­je is­to­ri­jo­je mi­ni­mas nuo­mo­nes. O jų daug!

Var­to­ma Bib­li­ja. Vie­ni tai da­ry­da­mi kal­ba, kad mer­gai­tės ap­sės­tos šė­to­no, ir rei­ka­lau­ja vi­sų kuo griež­čiau­sių baus­mių (nuo vie­šo iš­pla­ki­mo iki 7 me­tų ka­lė­ji­mo). „Kai su­si­jun­gia fe­mi­niz­mas ir pan­kro­kas, gims­ta at­vi­ras de­mo­niz­mas“, – tvir­ti­na di­de­liu kry­žiu­mi pa­si­puo­šęs barz­do­tas žmo­gus. Be­je, jaut­rių žmo­nių ko­men­ta­rai lie­tu­viš­kuo­se in­ter­ne­to por­ta­luo­se taip pat įspū­din­gi: „žy­dų sam­dy­tos p*****“, „ne­ra ko cia ai­ma­nuot ir da­ryt is siu pro­sti­tu­ciu kan­ki­nes“, „uz­da­ryt tas s**** vi­siem 7 me­tam“, „ka­lės“, „cia tos mer­gos pra­eju­sios Ame­ri­ko­nu mo­kyk­la, juk bu­vo daug dir­ba­ma kad su­griaut Ta­ry­bu Sa­jun­ga , o da­bar Ru­si­ja, bet Ru­si­jos ne­pa­vyks­ta su­griau­ti,DIEVAS pa­gai­le­jo Ru­si­jos ir da­ve pui­ku zmo­gu Pu­ti­na , to­del ir piks­ta Ame­ri­ko­nai“, „uz­mu­ryt il­gam tas pan­kes is­si­gi­me­les“ etc. Ki­ti Bib­li­jos skai­ty­to­jai (jų Ru­si­jo­je ne­ma­žai) pri­me­na, kad Baž­ny­čios pa­rei­ga yra my­lė­ti ir at­leis­ti. Siū­lo­ma su pra­si­kal­tu­sio­mis mer­gai­tė­mis kal­bė­tis ir tokiu būdu pa­ro­dy­ti joms jų klai­das.

Var­to­mi me­no va­do­vė­liai. Vie­ni tai da­ry­da­mi sa­ko, kad me­ni­nin­kai tu­ri ži­no­ti sa­vo vie­tą ir kad už me­no erd­vių me­nas pra­ran­da sa­vo sta­tu­są ir tam­pa nu­si­kal­ti­mu. Ki­ti pri­me­na, kad šiuo­lai­ki­nis, ak­tu­a­lus me­nas se­niai iš­ėjo iš mu­zie­ji­nių erd­vių ir yra lais­vas pro­vo­kuo­ti. Be­je, vie­na iš tei­sia­mų mer­gi­nų su­si­ju­si su ge­rai vi­siems ži­no­mais pro­vo­ka­to­riais – me­no gru­pe „Voi­na“. Ma­ra­tas Gel­ma­nas (ko­lek­ci­nin­kas, 1990 me­tais įkū­ręs vie­ną pir­mų­jų šiuo­lai­ki­nio me­no ga­le­ri­jų Mask­vo­je, da­bar­ti­nis Per­mės šiuo­lai­ki­nio me­no mu­zie­jaus di­rek­to­rius) sa­ko: „Jei ti­kė­čiau teis­mo są­ži­nin­gu­mu, bū­čiau vie­nas pir­mų­jų „Pus­sy Riot“ per­for­man­so kri­ti­kų. Ta­čiau ma­tau, kad da­bar vyks­ta ne teis­mas, o kerš­tas. To­dėl me­no pa­sau­lis pa­lai­ko ir pa­lai­kys taip ne­adek­va­čiai tei­sia­mas mer­gai­tes.“

Var­to­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas. Vie­ni ieš­ko punk­tų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti šiai by­lai. Ki­ti tvir­ti­na, kad už šį chu­li­ga­niz­mo at­ve­jį ga­li­ma baus­ti tik ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka (pi­ni­gi­ne bau­da, vie­šai­siais dar­bais ar 15 pa­rų areš­tu). Ne­abe­jo­ju, kad, prieš vyk­dant šį per­for­man­są, bu­vo kon­sul­tuo­ja­ma­si su tei­si­nin­kais ir šie pa­ža­dė­jo bū­tent to­kį fi­na­lą – šiek tiek triukš­mo, ne­pa­to­gu­mų ar pi­ni­gi­nes iš­lai­das. Ta­čiau li­ko ne­įver­tin­tas Baž­ny­čios, val­džios ir da­lies vi­suo­me­nės įsi­ūtis. Vis­kas pa­kry­po pagal pa­tį blo­giau­sią sce­na­ri­jų, jei to­kį ap­skri­tai kas ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti. Pa­gal pro­ku­ro­ro kal­ti­ni­mus mer­gai­tėms gre­sia iki 7 me­tų ka­lė­ji­mo. Šio­mis die­no­mis vyks­tan­čio teis­mo jos 5 mė­ne­sius lau­kė areš­ti­nė­je.

Kai kas iš­si­trau­kia net is­to­ri­nes kny­gas. Pa­sak vie­nų, mer­gai­tės sa­vo veiks­mais iš­si­ty­čio­jo ir iš vals­ty­bin­gu­mo (ka­ted­ra bu­vo pa­sta­ty­ta Na­po­le­o­no ar­mi­jos pa­si­trau­ki­mui at­min­ti), ki­ti pri­me­na, kad Ry­tų Baž­ny­čio­je bu­vo itin stip­ri „šven­tų­jų kvai­le­lių“ (ju­ro­di­vy­je), ga­lin­čių sa­ky­ti vi­są tie­są į akis ir ki­taip keis­tai elg­tis, tra­di­ci­ja, ir mer­gai­čių veiks­mus pri­ski­ria šiuo­lai­ki­nei jos at­mai­nai.

O ke­tur­me­tė Ge­ra, pen­kis mė­ne­sius ne­ma­čiu­si ma­mos, sa­ko: „Ma­my­tė šo­ko, šo­ko ir ją pa­ga­vo.“

At­vi­rai be­si­ža­vin­čių šiuo „Pus­sy Riot“ po­el­giu ma­žai. Da­lis jas pa­lai­kan­čių­jų sa­ko, kad ri­bos kiek per­ženg­tos. Ta­čiau net ir pyks­tan­tys už iš­si­šo­ki­mą ti­kin­tie­ji ste­bi­si to­kiu žiau­riu el­ge­siu ir baus­mės ne­adek­va­tu­mu. 5 mė­ne­siai ka­me­ro­je iki teis­mo ir gre­sian­tis 7 me­tų įka­li­ni­mas – la­bai jau griež­ta baus­mė jau­noms pan­kėms. „Vi­sa jų kal­tė ta, kad jos jau­nos, aro­gan­tiš­kos ir nuo­sta­bios“, – sa­ko dai­ni­nin­kė Pat­ti Smith ir kar­tu su vi­su pa­sau­liu lau­kia, kol pa­ga­liau bus pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.