Olim­pia­da: vaikš­tant at­vė­su­siais kul­tū­ros pėd­sa­kais

DO­NA­TAS PAU­LAUS­KAS

Olim­pi­nės žai­dy­nės ta­po to­kia ko­mer­cia­li­zuo­ta ir pri­mi­ty­via te­ma, kad ra­šy­ti apie jas kul­tū­ros sa­vait­raš­ty­je net kaž­kaip ne­pa­do­ru. Tik­riau­siai tu­rė­tų bū­ti keis­ta, kad ne­pa­do­ru, nes spor­tas lai­ko­mas kul­tū­ros da­li­mi. La­biau­siai fi­nan­suo­ja­ma, re­mia­ma, ma­sių pa­lai­ko­ma ir la­biau­siai at­si­per­kan­čia kul­tū­ros da­li­mi, be ku­rios, ma­tyt, sun­kiai bū­tų pri­si­me­na­mas pats žo­dis „kul­tū­ra“.

Vis dėl­to ga­nė­ti­nai aiš­ku, ko­dėl čia nag­ri­nė­ti šią te­mą ne­la­bai pa­to­gu – tie­siog šian­dien olim­pia­do­je ir pa­čia­me spor­te kul­tū­ros be­veik nė­ra. Žai­dy­nė­se var­žo­ma­si sie­kiant re­kor­do ar­ba sėk­min­go vals­ty­bės at­sto­va­vi­mo. Ban­dau su­sie­ti kul­tū­rą su spor­ti­nin­kų as­me­ny­bė­mis, bet ten tik pli­kas spor­ti­nis in­te­re­sas ar­ba kas nors dar blo­giau… Ieš­kau tos spor­to kul­tū­ros dien­raš­čiuo­se ir in­ter­ne­to por­ta­luo­se, skel­bian­čiuo­se žai­dy­nių re­zul­ta­tus ir ap­žval­gas, ta­čiau ten – tik žur­na­lis­ti­nis ir kul­tū­ri­nis skur­das. Ieš­ko­jau in­ter­ne­to ko­men­ta­ruo­se, ger­bė­jų at­si­lie­pi­muo­se, bet juo­se tik kvai­las, bu­kas na­cio­na­liz­mas, pa­ten­kin­ta gar­bėt­roš­ka ir di­džia­vi­ma­sis veis­le. Net nu­pur­tė… At­ro­do, spor­tas nei pats ku­ria kul­tū­rą, nei ap­link sa­ve ku­ria kul­tū­ri­nius ir kul­tū­rin­gus dis­kur­sus.

Autoriaus nuotrauka

Spor­tas ne­tu­ri kul­tū­ri­nės idė­jos – ją pa­kei­tė tam tik­ros fi­nan­si­nės in­ves­ti­ci­jos, na­cio­na­li­niai in­te­re­sai ir da­ly­vių spor­ti­niai in­te­re­sai (t. y. in­te­re­sai nuo­lat pa­ge­rin­ti tech­ni­nius duo­me­nis). Se­no­vės Grai­ki­jo­je, olim­pi­nių žai­dy­nių lop­šy­je, kaip tei­gia jos kul­tū­rą ty­ri­nė­jęs Mi­che­lis Fou­cault, kū­no to­bu­li­ni­mas, svei­ka­tos pa­lai­ky­mas, kū­no kul­tū­ra ir kt. bu­vo su­si­ję su tam tik­ra eti­ka. Jis ją pa­va­di­no „gy­ve­ni­mo es­te­ti­ka“, ku­ri su­si­ju­si su rū­pi­ni­mu­si sa­vi­mi, su tam tik­ra as­ke­ze. Tai, kad es­te­ti­ka tam­pa eti­ka ir kad to­ji eti­ka yra san­ty­kis vi­sų pir­ma su sa­vi­mi, o ne su ki­tu, šian­dien at­ro­do pa­ra­dok­sa­liai. Ta­čiau šias įžval­gas apie se­no­vės Grai­ki­jos kul­tū­rą Fou­cault api­ben­dri­na ir su­pras­ti­na įves­da­mas gy­ve­ni­mo kaip me­no kū­ri­nio sam­pra­tą. Vi­sa kul­tū­ri­nė veik­la, pa­si­rin­ki­mų rin­ki­niai, kū­no dis­cip­li­na, jo to­bu­li­ni­mas, tre­ni­ra­vi­mas, sek­so kul­tū­ra, net die­tos, mi­ty­ba tu­rė­jo tiks­lus ir idė­jas kar­tu su eti­niais at­spal­viais bei fi­lo­so­fi­nė­mis for­mo­mis. Šiuo po­žiū­riu spor­tas kul­tū­rai šian­dien yra ne­įga­lus.

O kaip su olim­pia­dos tra­di­ci­ja? Sa­ko­te, pa­lai­ko ir ska­ti­na tai­ką, su­tel­kia spor­to idė­ją kil­niam tai­kos tiks­lui? Taip, jei ne­kreip­si­me dė­me­sio į tuos kar­tus, kai ši gra­ži tai­syk­lė bu­vo su­lau­žy­ta. Pas­ta­rą­jį kar­tą tai bu­vo pa­da­ry­ta vi­sai ne­se­niai – kai 2008 m. olimpinių žaidynių me­tu ka­ras įsi­plies­kė tarp Gru­zi­jos ir Ru­si­jos, kai bu­vo dar kar­tą įro­dy­ta, kad na­cio­na­li­nės už­gai­dos, ka­ri­niai in­te­re­sai ir tie­siog bru­ta­li jė­ga yra daug svar­biau už olim­pi­nę tai­ką. Sa­ky­si­te, olim­pia­da sau­go uni­ver­sa­lu­mo ir pa­sau­lio vie­ny­bės idė­ją? Ta­da kam rei­ka­lin­gos tau­ti­nės vė­lia­vos, vals­ty­bių ir tau­ty­bių žy­mė­ji­mas ir var­žy­ma­sis jų pa­grin­du? Vie­ny­bė čia ne­svar­bi, jos vie­tą už­ima vals­ty­bių, ku­rioms at­sto­vau­ja spor­ti­nin­kai, kon­ku­ra­vi­mas. Tie­siog šlykš­tu žiū­rė­ti, kaip dėl Rū­tos Mei­lu­ty­tės, šio­je olim­pia­do­je lai­mė­ju­sios auk­so me­da­lį plau­ki­mo rung­ty­je, pe­ša­si Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Lie­tu­va, mat spor­ti­nin­kė jau ku­ris lai­kas gy­ve­na ir tre­ni­ruo­ja­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Ne­svar­bu net tai, kad pa­ti plau­ki­kė vie­na­reikš­miš­kai tei­gia sie­jan­ti sa­ve ir sa­vo lai­mė­ji­mą su Lie­tu­va. Su­prask, lai­mė­ji­mai ir me­da­liai – ne spor­ti­nin­kų, o vals­ty­bių rei­ka­las.

Tie­sa, dau­ge­lį ap­ža­vė­jo Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, bet su spor­tu ji ne­la­bai ką ben­dra tu­ri – tai at­ski­ras vai­di­ni­mas, šou, gra­ži ny­kaus ir bru­ta­laus spor­to pa­sau­lio pre­liu­di­ja. Ta­čiau gra­žiu ban­dy­mu iš­lai­ky­ti tam tik­rą ele­men­ta­rų olim­pi­nį eto­są ga­li­ma lai­ky­ti de­kla­ruo­ja­mą so­cia­li­nės ly­gy­bės idė­ją. Štai bri­tų Na­cio­na­li­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas pa­ša­li­no Grai­ki­jos spor­ti­nin­kę ir Švei­ca­ri­jos spor­ti­nin­ką už ra­sis­ti­nius pa­reiš­ki­mus. Pui­ku, kad na­cis­ti­niai žiū­ro­vų ges­tai rung­ty­nių me­tu taip pat nė­ra to­le­ruo­ja­mi. Gė­da, kad tų vie­nin­te­lių dvie­jų na­cis­ti­nių iš­puo­lių au­to­riai bu­vo lie­tu­viai (vie­nam skir­ta 2 500 sva­rų bau­da). Bet jo­kia čia pa­slap­tis, kad krep­ši­nio ir fut­bo­lo sir­ga­liai dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių buria­si į ag­re­sy­vias ir ra­di­ka­liai na­cio­na­lis­ti­nes bei ra­sis­ti­nes gru­puo­tes (va­di­na­mų­jų „ul­trų“ ir kt. or­ga­ni­za­ci­jas). Tų sau­go­ti­nų olim­pi­nių ver­ty­bių ir ide­a­lų yra ir dau­giau, nors kai ku­rie žen­klai ro­do, kad tos ver­ty­bės ir ide­a­lai to­kiais ne­be­lai­ko­mi – ne­ti­ki­ma nei tai­ka, nei uni­ver­sa­lia vie­ny­be, nei spor­to eti­ka, nors tai ir įra­šy­ta į „pa­grin­di­nę pro­gra­mą“.

Ne­ga­na to, olim­pia­dos ver­ty­bi­nį už­mo­jį su­ga­di­na „pur­vi­ni už­ku­li­siai“ – ki­ta ir ne to­kia švie­si jos pu­sė. Bri­tų ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad olim­pia­dos dar­buo­to­jai (va­ly­to­jai ir kt.) ap­gy­ven­din­ti kiau­rai lie­taus mer­kia­mo­se bū­do­se, su­da­ran­čio­se vi­są lūš­ny­nų kvar­ta­lą ne­to­li Olim­pi­nio sta­dio­no. Gy­ve­ni­mo są­ly­gos, kaip pra­ne­ša „Dai­ly Mail“, stan­dar­tų ne­pa­ve­ja – vie­na­me kon­tei­ne­ry­je ap­gy­ven­din­ta po de­šimt dar­bi­nin­kų, tu­a­le­tą da­li­na­si 25, du­šą – 75 dar­bi­nin­kai. Sa­ni­ta­ri­nės są­ly­gos klai­kios, o kvar­ta­lą, sau­go­mą ge­le­ži­niais var­tais, kai ku­rie ly­gi­na su ka­lė­ji­mu. Pri­si­mi­nus ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos pom­pas­ti­ką ir spor­ti­nin­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gas – kon­tras­tai stul­bi­na. Dar kar­tą pa­tvir­ti­na­ma tai­syk­lė, kad pra­ban­ga ku­ria­ma var­gin­gųjų sąskaita. Dau­giau tu­a­le­tų ir du­šų, ge­res­nių dar­bi­nin­kų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, kad žmo­nės ga­lė­tų oriai gy­ven­ti ir dirb­ti? O kam? Ge­riau iš­taš­ky­ki­me dar šim­tą bran­giau­sių fe­jer­ver­kų!

Jaut­rus ra­siz­mo ver­ti­ni­mas yra pui­ku, bet čia pat eg­zis­tuo­jan­čių so­cia­li­nių kon­tras­tų stip­ri­ni­mas yra ma­žų ma­žiau­siai veid­mai­niš­ka ir įžū­lu. Kai ku­rie Eu­ro­pos in­te­lek­tu­a­lai (Mar­cas Pe­rel­ma­nas, Ter­ry Eagle­to­nas) at­vi­rai tei­gia, kad olim­pia­da yra po­li­ti­nio, fi­nan­si­nio, na­cio­na­li­nio kon­ku­ra­vi­mo is­te­ri­ja, do­pin­gas jo­je yra ta­pęs tai­syk­le, o „olim­pi­nė fi­lo­so­fi­ja“ – sim­bo­li­ne prie­dan­ga už­ku­li­si­niams in­te­re­sams. Ar yra čia ką veik­ti kul­tū­rai, eti­kai, gy­ve­ni­mo es­te­ti­kai? Jei vis dar yra, tai jau ne­be­il­gai…

Komentarai / 4

 1. godis.

  Ieško, bando ir… vimdo.

 2. varna.

  Sutinku su autoriumi – reikia uždrausti Olimpiadą, nes ji išprovokuoja karinius konfliktus.

 3. Iguana.

  Atvirksciai, jei ne sportas, tai vyrija tik kariautu ir kariautu, dabar bent nuleidzia gaza…

 4. varna.

  nesąmonė, “gazą” vyrija nuleidžia kitur, o Olimpiados tikrai sukelia karus (anot autoriaus)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.