Kun­ku­liuo­jan­ti met­ro­po­lio mo­der­ny­bė

DALIA ZABIELAITĖ

John Dos Pas­sos. Man­ha­ta­no sto­tis. Ro­ma­nas.
Iš an­glų k. ver­tė Po­vi­las Ga­siu­lis. V.: „Bal­tų lan­kų“ lei­dy­ba, 2012. 464 p.

Ro­ma­nas yra ypa­tin­gas li­te­ra­tū­ros žan­ras. Ra­šy­to­jai pa­si­rink­da­mi vie­ną ar ki­tą ro­ma­no rū­šį ga­li įvai­riau­siais bū­dais vaiz­duo­ti žmo­giš­ką­jį pa­sau­lį. Auk­lė­ji­mo, fi­lo­so­fi­nis, fan­tas­ti­nis, de­tek­ty­vi­nis, is­to­ri­nis, mies­to, kai­mo, psi­cho­lo­gi­nis, ke­lio­nių ro­ma­nas – kiek­vie­nas jų vis iš ki­tos per­spek­ty­vos vaiz­duo­ja tik­ro­vę ir vis ki­to­kiais bū­dais. Gal­būt šios pla­čios ro­ma­no žan­ro ga­li­my­bės ir lė­mė tai, kad, pa­sak li­te­ra­tū­ros is­to­ri­kų, jau nuo XIX am­žiaus vi­du­rio jis ta­po vy­rau­jan­čiu li­te­ra­tū­ros žan­ru. XX am­žius bu­vo ro­ma­no žan­ro kles­tė­ji­mo lai­kai. Kaip to­kie lai­kai pra­si­dė­jo ir XXI am­žius.

Ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros kla­si­ku va­di­na­mas Joh­nas Dos Pas­so­sas (gi­męs 1896 me­tais Či­ka­go­je, por­tu­ga­lų kil­mės tei­si­nin­ko šei­mo­je) gy­ve­no ro­ma­no ta­pi­mo ir bu­vi­mo vy­rau­jan­čiu li­te­ra­tū­ros žan­ru lai­kais. Ir pats pri­si­dė­jo prie šio žan­ro su­kles­tė­ji­mo. At­ra­dęs nau­jo­viš­ką pa­sa­ko­ji­mo tech­ni­ką, jis pa­dė­jo ras­tis mo­der­niai ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­rai. O pa­ra­šęs „Man­ha­ta­no sto­tį“ – mo­der­niam mies­to ro­ma­nui. Kai XX am­žiaus pra­džio­je vie­nų ša­lių li­te­ra­tū­ro­je do­mi­na­vo kai­mo ro­ma­nas, JAV jau tu­rė­jo šį stip­rų, mo­der­nų mies­to ro­ma­ną. „Man­ha­ta­no sto­tis“ yra vie­nas anks­ty­ves­nių Joh­no Dos Pas­so­so dar­bų, ku­ris įtvir­ti­no jo kaip ta­len­tin­go ra­šy­to­jo re­pu­ta­ci­ją. Mies­to ro­ma­no at­si­ra­di­mas ir rai­da pa­pras­tai yra su­si­ję su ša­lies in­dust­ria­li­za­ci­jos ir ur­ba­ni­za­ci­jos vyks­mu. Šie pro­ce­sai kaip tik ir at­si­spin­di šia­me ro­ma­ne. Ja­me ap­ra­šo­ma XIX am­žiaus pa­bai­gos–XX am­žiaus pra­džios JAV pro­gre­so era – ko­kia ji bu­vo Niu­jor­ke, di­džiau­siu met­ro­po­liu tam­pan­čia­me mies­te, ku­ris ro­ma­ne įvar­di­ja­mas kaip „pa­sau­ly ant­ras pa­gal dy­dį mies­tas“ (p. 22).

Ryš­kiais re­a­lis­ti­niais vaiz­dais pa­sa­ko­jama apie Man­ha­ta­ną, vie­ną iš Niu­jor­ko ra­jo­nų. Pa­sa­ko­jama apie lai­kus, kai šis ra­jo­nas ir vi­sas mies­tas plė­tė­si, sta­tė­si, kai Man­ha­ta­nas ta­po Niu­jor­ko da­li­mi. Tai mies­tas iki šio ro­ma­no iš­lei­di­mo – „Man­ha­ta­no sto­tį“ 1925 me­tais iš­lei­do Niu­jor­ko lei­dyk­la „Har­per and Brot­hers“. Šia­me mies­te ra­šy­to­jas, nuo vai­kys­tės daug ke­lia­vęs, gy­ve­no tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je. Da­bar Man­ha­ta­nas yra JAV fi­nan­sų ir kul­tū­ros cen­tras, o Niu­jor­kas – dau­giau­sia gy­ven­to­jų tu­rin­tis JAV met­ro­po­lis. Kaip toks ta­po – ga­li­ma pa­ma­ty­ti skai­tant šį re­a­lis­ti­nį mies­to ro­ma­ną.

„Man­ha­ta­no sto­ties“ pra­džio­je vaiz­duo­ja­ma XIX am­žiaus pa­bai­gos imig­ra­ci­jos į Niu­jor­ką ban­ga. Į šį mies­tą at­vyks­ta ne­tur­tin­gi per­si­kė­lė­liai iš Ame­ri­kos pro­vin­ci­jų. Jau­nas vy­ru­kas Ba­das Kor­pe­nin­gas pen­kio­li­ka my­lių su­ko­rė iš kai­mo į šį did­mies­tį ieš­ko­ti dar­bo, o svar­biau­sia – jis pa­bė­go, kad ap­si­sau­go­tų nuo žmog­žu­dys­tės pa­da­ri­nių – kai­me kap­liu jį vis mu­šu­siam pa­tė­viui su­kne­ži­no gal­vą. Niu­jor­ke jis jau­čia­si kaip „ada­ta šie­no ku­pe­toj“ (p. 25). Ro­ma­no pra­džio­je pa­ro­do­ma, kaip į Niu­jor­ką plau­kia imig­ran­tai iš Eu­ro­pos. Du pran­cū­zai vai­ki­nu­kai Emi­lis ir Kon­gas, trans­at­lan­ti­nio lai­vo jun­gos, nu­spren­džia lik­ti šia­me mies­te. Pa­sak vie­no jų, „ga­na man to šu­niš­ko gy­ve­ni­mo“ (p. 28), „ame­ri­ko­nu no­riu tapt” (p. 29), „no­riu gy­ve­ni­me šio to pa­siekt“ (p. 29). Niu­jor­ke jau gy­ve­na imig­ran­tai ai­riai, vo­kie­čiai. Štai ne­se­niai ve­dęs ai­ris Ga­sas Mak­ni­las ar­klio trau­kia­mu ve­ži­mu iš­ve­žio­ja žmo­nėms pie­ną. Vie­ną žie­mos die­ną su­ša­lęs iš­ge­ria smuk­lė­je alaus, jį už­kliu­do trau­ki­nys ir sun­kiai su­ža­lo­ja. Ai­rį su­si­ran­da klien­tų ieš­kan­tis jau­nas ad­vo­ka­tas, iš­ke­lia by­lą Niu­jor­ko cen­tri­niam ge­le­žin­ke­liui ir už su­ža­lo­ji­mą jis gau­na ke­lio­li­ka tūks­tan­čių. Tai jo pir­mas žings­nis į įta­kin­go di­džtur­čio gy­ve­ni­mą, koks Ga­sas Mak­ni­las yra ro­ma­no pa­bai­go­je.

Šia­me dau­gias­luoks­nia­me mies­to ro­ma­ne gy­vai iš­ryš­kin­tas ir ki­tas Niu­jor­ko is­to­ri­jos mo­men­tas – jo ur­ba­nis­ti­nė ir in­dust­ri­nė rai­da. Kny­gos pra­džio­je ma­to­me tur­tin­gą po­ną Pe­rį, ku­ris per­ka var­na­lė­šo­mis ap­au­gu­sį skly­pą Man­ha­ta­no pa­kraš­ty­je. Kaip sa­ko jam šį skly­pą siū­lan­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tas, ši vie­ta grei­tai taps „di­džio met­ro­po­lio šer­di­mi ir kun­ku­liuo­jan­čiu cen­tru“ (p. 22). Niu­jor­ką su ky­lan­čiais dan­go­rai­žiais – to me­to ar­chi­tek­tū­ros ste­buk­lu – ra­šy­to­jas gre­ti­na su ki­tais pa­sau­lio is­to­ri­jo­je gar­siais met­ro­po­liais: Ba­bi­lo­nas gar­sė­jo sta­ti­niais iš ply­tų, At­ėnai – auk­suo­to­mis mar­mu­ro ko­lo­no­mis, Ro­ma – ak­me­ni­nė­mis ar­ko­mis, Kon­stan­ti­no­po­lis – mil­ži­niš­kais mi­na­re­tais (p. 19). Ir ki­tais eks­pre­sio­nis­ti­niais štri­chais ro­ma­ne per­tei­kia­ma kau­kian­ti, rai­bu­liuo­jan­ti pa­žan­gos ir plėt­ros ban­ga: nors dar ma­ty­ti dyk­vie­tės su žo­lė­je tarp krū­mų bliz­gan­čio­mis skar­di­nė­mis, sąš­la­vy­nai ša­lia prie­plau­kos, sta­to­mų na­mų pa­sto­liai, es­ta­ka­di­niu ge­le­žin­ke­liu jau bil­da trau­ki­niai, gat­vėm rie­da au­to­mo­bi­liai, tram­va­jai, tak­si, sig­na­li­zuo­da­mos le­kia ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, ša­li­gat­viais žva­liai žings­niuo­ja vy­rai ir mo­te­rys, pil­na triukš­mo, sau­lės švie­sos ir ait­rių dul­kių, dan­gaus fo­ne ryš­kiai įsi­rė­žę ka­mi­nai, dūm­trau­kiai, van­den­tie­kio bokš­tai, prie­plau­ko­se žle­ga gran­di­nės, tra­ta kel­tu­vai, mė­ly­nai ki­birkš­čiuo­ja įlan­kos pla­ty­bės, žyb­si re­kla­mos, dau­gia­bu­čiai sau­sa­kim­ši, res­to­ra­nuo­se kle­ga lan­ky­to­jai, nau­jau­sios ži­nios žmo­nes pa­sie­kia te­le­fo­nais, laik­raš­čiais ir žur­na­lais. Šie ga­lin­go pro­gre­so žen­klai le­mia sa­vi­tą mies­to rit­mą – žva­lų, grei­tą, per­ei­nan­tį į dir­gi­na­mą ne­ri­mą ir įtam­pą. Vis ki­tą met­ro­po­lio gy­ve­ni­mo as­pek­tą at­sklei­džia kiek­vie­ną ro­ma­no sky­re­lį pra­de­dan­ti li­te­ra­tū­ri­nė mi­nia­tiū­ra – lyg nuo­tai­ką ku­rian­ti džia­zo im­pro­vi­za­ci­ja.

Met­ro­po­lio pa­veiks­lą ra­šy­to­jas pie­šia su nuo­sta­ba ir su­si­ža­vė­ji­mu, bet kar­tu su švel­nia kri­ti­ka ir iro­ni­ja. Taip ro­ma­ne žiū­ri­ma į pa­žan­gos ero­je gi­mu­sią „ame­ri­kie­tiš­ką­ją sva­jo­nę“ – pra­si­muš­ti, pra­si­gy­ven­ti, tu­rė­ti pi­ni­gų ir jaus­tis lai­min­gam. Be­maž vi­si per­so­na­žai yra pa­lies­ti tos ga­lin­gos mo­der­nė­ji­mo ban­gos, su ja at­ėju­sios „ame­ri­kie­tiš­ko­sios sva­jo­nės“: imig­ran­tai ir vie­ti­niai, in­dų plo­vė­jas, kel­ne­ris, bu­hal­te­ris, pien­ve­žys, ad­vo­ka­tas, ak­to­riai, kon­tra­ban­di­nin­kas, ap­mo­ka­ma ba­ro šo­kė­ja, te­leg­ra­mas ne­šio­jan­tis kur­je­ris, val­ka­ta ir va­gis. Vie­ni pa­sie­kę tą sva­jo­nę tam­pa lai­min­gi ir tur­tin­gi, nors to­ji lai­mė lai­ki­na ir per­mai­nin­ga. Ki­tiems ta sva­jo­nė ir lie­ka sva­jo­ne, gy­ve­ni­mas met­ro­po­ly­je juos gniuž­do ir da­ro ne­lai­min­gus. O tre­ti, net jei ir yra jos vei­kia­mi, ne­de­ga azar­tu jos siek­ti. Jau­na­sis Dži­mis Her­fas, ku­rio mo­ti­na mi­rė, kai jis bu­vo ber­niu­kas, prie jos la­bai pri­si­ri­šęs ir tu­rin­tis nuo­šir­džių pa­trio­ti­nių jaus­mų, ne­trokš­ta kaip ki­ti už­si­dirb­ti ir pra­tur­tė­ti. Bai­gęs Ko­lum­bi­jos uni­ver­si­te­tą jis dir­ba „Ti­mes“ re­por­te­riu. Bet ne­mėgs­ta šio dar­bo. Su­si­pa­žįs­ta su pra­ban­gia Niu­jor­ko bo­he­ma – ki­tų aki­mis, jis „vi­siš­kas ne­vy­kė­lis“, „šei­mos gė­da“.

Joh­no Dos Pas­so­so kri­tiš­kas žvilgs­nis į ame­ri­kie­tiš­ką sėk­mės ir pi­ni­gų su­reikš­mi­ni­mą gal­būt kaž­kiek bu­vo nu­lem­tas jo kai­ruo­liš­kų pa­žiū­rų. Kaip ži­no­ma, ra­šy­to­jas vi­są gy­ve­ni­mą da­ly­va­vo po­li­ti­nė­je veik­lo­je. Iš pra­džių ti­kė­jęs so­cia­liz­mu, XX am­žiaus ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je nuo jo nu­si­grę­žė ir per­ėjo į de­ši­ni­ą­ją – res­pub­li­ko­nų pu­sę. Jį pa­pik­ti­no ko­mu­nis­tų veiks­mai Is­pa­ni­jos pi­lie­ti­nia­me ka­re, su­ži­no­jo ir apie Sta­li­no ma­siš­kai nai­ki­na­mus žmo­nes ir kt. „Man­ha­ta­no sto­ty­je“ po­li­ti­ka su­da­ro plo­ny­tį pa­sa­ko­ji­mo sluoks­nį. Šis ro­ma­nas nė­ra po­li­ti­nis ir ja­me ra­šy­to­jas ne­po­li­ti­kuo­ja, tik ban­do ob­jek­ty­viai pa­ro­dy­ti ke­lias ryš­kias to lai­ko po­li­ti­kos slink­tis: pvz., mi­ni, kad po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro Ame­ri­ko­je pa­di­dė­jo bol­še­viz­mo pa­vo­jus, kad su­stip­rė­jo na­cio­na­li­nė vie­ny­bė ir kt. Po­ro­je sky­re­lių vaiz­duo­ja re­vo­liu­cin­gą agi­ta­to­rių, o ki­ta­me pa­ro­do, kaip lai­vas iš Elis Ai­lan­do imig­ran­tų iš­lai­pi­ni­mo sto­ties iš­ga­be­na ko­mu­nis­tus, juos de­por­tuo­ja at­gal į Ru­si­ją.

Pa­žvelg­ti iš ša­lies, kaip ra­šy­to­jas no­rė­jo – ob­jek­ty­viai, į met­ro­po­liu tam­pan­tį Niu­jor­ką jam, ko ge­ro, lei­do ir eu­ro­pi­nio ir ne tik eu­ro­pi­nio gy­ve­ni­mo pa­tir­tis. Vai­kys­tė­je su mo­ti­na jis ke­lia­vo po Eu­ro­pą ir Ar­ti­muo­sius Ry­tus. 1916 me­tais bai­gęs Har­var­do uni­ver­si­te­tą iš­vy­ko į Is­pa­ni­ją stu­di­juo­ti ar­chi­tek­tū­ros. O pra­si­dė­jus Pir­ma­jam pa­sau­li­niam ka­rui vai­ra­vo me­di­ci­nos au­to­mo­bi­lį Rau­do­no­jo Kry­žiaus kor­pu­se Pran­cū­zi­jo­je ir Ita­li­jo­je. Pas­kui grį­žo į JAV, nors ir to­liau daug ke­liau­da­vo (lan­kė­si Šiau­rės Af­ri­ko­je, Ru­si­jo­je, Mek­si­ko­je ir kt.). Iš­ėjus šiam ro­ma­nui Joh­nas Dos Pas­so­sas 1926–1929 me­tais bu­vo vie­no Niu­jor­ko te­at­ro di­rek­to­riu­mi. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais dir­bo ka­ro ko­res­pon­den­tu. Be­je, ra­šė ne tik ro­ma­nus, bet ir ei­lė­raš­čius, esė, dra­mas, ta­pė pa­veiks­lus (bi­čiu­lia­vo­si su Pa­blo Pi­cas­so), kai ku­rioms sa­vo kny­goms kū­rė vir­še­lius ir iliust­ra­ci­jas. Ra­šy­to­jas mi­rė 1970 me­tais Bal­ti­mo­rės mies­te. Jo pa­ties pa­gei­da­vi­mu pa­lai­do­tas su pro­tes­tan­tiš­ko­mis baž­ny­ti­nė­mis apei­go­mis.

To­kį kla­jū­niš­ką gy­ve­ni­mą su pra­smės ir lai­mės ieš­ko­ji­mu, su pla­čio­mis ga­li­my­bė­mis ir ne­iš­si­pil­džiu­siais lū­kes­čiais, ko ge­ro, gy­ve­no ne vie­nas to me­to va­di­na­mo­sios pra­ras­to­sios kar­tos at­sto­vas – tie­sa, iš pra­džių ji va­din­ta Ame­ri­kos auk­si­niu jau­ni­mu. Šiai kar­tai pri­klau­sė ir pats ra­šy­to­jas, ir jo bi­čiu­lis Er­nes­tas He­ming­wa­y­us. Auk­si­nio jau­ni­mo gy­ve­ni­mo vaiz­dai su­da­ro ryš­kų šio ro­ma­no sluoks­nį. Čia pa­ro­do­ma, kaip Ame­ri­kos ga­lin­gos pa­žan­gos de­šimt­me­čiai at­ne­ša mo­der­nų gy­ve­ni­mo bū­dą, pa­si­žy­mė­ju­sį nau­jo­viš­ka, li­be­ra­les­ne pa­žiū­ra į san­tuo­ką, šei­mą, lai­mę, as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo lais­vę, ho­mo­sek­su­a­lu­mą, abor­tą, kaip mo­der­ni pa­sau­lė­žiū­ra iš­stu­mia griež­tes­nę se­na­ma­diš­ką. An­tai darbš­taus, tau­paus bu­hal­te­rio Edo Ta­če­rio duk­ra Ele­na tam­pa ra­fi­nuo­ta Niu­jor­ko te­at­ro ak­to­re. Ji tu­ri ke­le­tą mei­lu­žių, su ku­riais sma­giai ben­drau­ja bū­da­ma su­si­tuo­ku­si. Apie to­kį sen­sa­cin­gai bo­he­miš­ką jos gy­ve­ni­mą ra­šo vie­nas žur­na­las, jį pa­skai­tęs tė­vas pa­jun­ta kar­tė­lį, nu­si­vi­lia nuo ma­žens la­bai my­li­ma duk­ra.

Ro­ma­no pa­bai­go­je teis­mo sa­lė­je teis­da­mas du jau­nus žmo­nes, dar­bo ne­ran­dan­tį Da­čą ir jo mer­gi­ną Fran­sę, pra­si­gy­ve­nu­sius iš tur­tin­gų­jų va­gys­čių, tei­sė­jas sa­vo lai­ko­tar­pį pa­va­di­na „džia­zo am­žiu­mi“ su links­my­bių, pa­leis­tu­va­vi­mo, amo­ra­laus gy­ve­ni­mo pa­gun­do­mis, ty­kan­čio­mis jau­nų žmo­nių šia­me di­džiu­lia­me mies­te (p. 449). To­kio lais­vo gy­ve­ni­mo pa­gun­doms pa­si­da­vė ne vie­nas per­so­na­žas. Ga­lin­ga mo­der­nė­ji­mo ban­ga, at­ne­šu­si nau­jas ver­ty­bes ir lais­ves, ro­ma­ne pa­gau­na jau­nus žmo­nes, pa­ky­lė­ja į svai­gu­lin­gą lai­mės vir­šū­nę ir bloš­kia į ne­lai­min­gu­mo, be­pras­my­bės, siel­var­to, šleikš­tu­lio kran­tą. Ro­ma­no pa­bai­go­je ma­to­ma tam tik­ra pa­grin­di­nių per­so­na­žų dva­si­nė bran­da. O pa­žan­gos am­žius po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro per­ei­na į kiek ki­to­kius eko­no­mi­nės kri­zės ar dep­re­si­jos lai­kus.

Joh­nas Don Pas­so­sas yra ra­šęs, kad ro­ma­nis­to tiks­las – „su­kur­ti įti­ki­na­mus cha­rak­te­rius ir pa­leis­ti juos į žmo­giš­kų lai­ko sro­vių raiz­gi­nį taip, kad bū­tų tiks­liai at­vaiz­duo­ta is­to­ri­nė fa­zė“. Ro­ma­nas „Man­ha­ta­no sto­tis“ ir yra tuo įdo­mus, kad ja­me ra­šy­to­jui pa­vy­ko la­bai re­a­lis­tiš­kai, net­gi su vi­sais fi­ziš­kai jun­ta­mais Niu­jor­ko vaiz­dais, kva­pais ir gar­sais pa­vaiz­duo­ti tam tik­rą mies­to ir Ame­ri­kos rai­dos lai­ko­tar­pį. Ste­bi­na au­to­riaus ge­bė­ji­mas su­kur­ti ga­ly­bę gy­vų ir la­bai žmo­giš­kų per­so­na­žų – įvai­rių luo­mų ir li­ki­mų, sa­vi­tų cha­rak­te­rių (jų tiek daug, kad skai­ty­to­jui ne­leng­va juos įsi­min­ti ir sek­ti jų is­to­ri­jas, be to, vy­rų var­dai kaž­ko­dėl vis iš tos pa­čios rai­dės – Dži­mis, Džo, Džeim­sas, Džo­nas, Džor­džas, Dže­fas ir kt.). Ste­bi­na ra­šy­to­jo ge­bė­ji­mas Niu­jor­ko vaiz­dus dė­lio­ti iš at­ski­rų frag­men­tų, ši­tiek įvai­riau­sių iš­kal­bin­gų – tai tra­giš­kų, tai ko­miš­kų – kas­die­nių si­tu­a­ci­jų, ku­rios at­sklei­džia vei­kė­jų cha­rak­te­rius, o kar­tu ir lai­ko­tar­pio dva­sią, pa­sau­lė­žiū­ri­nes lai­ko sro­ves. 1968 me­tais „The Pa­ris Re­view“ duo­ta­me in­ter­viu Jon­has Dos Pas­so­sas sa­ko, kad jo ro­ma­nai tu­ri is­to­ri­nę ko­no­ta­ci­ją, kad juos jis lin­kęs va­din­ti „šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo kro­ni­ka“.

Nors kai ku­rie už­sie­nio kri­ti­kai „Man­ha­ta­no sto­tį“ gre­ti­na su ki­tu gar­siu mo­der­niu mies­to ro­ma­nu – ai­rių ra­šy­to­jo Ja­me­so Jo­y­ce’o „Uli­su“, ku­ris pa­si­ro­dė 1922 me­tais, vis dėl­to tai skir­tin­go­mis tech­ni­ko­mis pa­ra­šy­ti kū­ri­niai. Ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo dar­be vy­rau­ja re­a­lis­ti­nis tre­čio­jo as­mens pa­sa­ko­ji­mas ir tik kur ne kur yra trum­pų są­mo­nės srau­to frag­men­tų (pvz., kirs­da­mas gatvę ar­chi­tek­tas pa­ma­to tak­si mer­gi­ną su puoš­nia skry­bė­lai­te, jam į akis ža­liai juo­du žai­bu plyks­te­li jos akys, jam už­ima kva­pą ir jį par­tren­kia au­to­mo­bi­lis: „Iš­girs­ta sa­ve vai­to­jant. Ga­lė­jo bent pa­lauk­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, ar aš ne­už­muš­tas“ (p. 201) – taip tre­čio­jo as­mens pa­sa­ko­to­jo bal­są kei­čia pa­ties per­so­na­žo trum­pu­tis mo­no­lo­gas). Sa­vo nau­jo­viš­ką pa­sa­ko­ji­mo bū­dą mi­nė­ta­me in­ter­viu Joh­nas Dos Pas­so­sas api­bū­di­na kaip „ki­no ka­me­ros akį“ (be­je, jis mė­go anuo­met nau­ją ki­no me­ną). Iš tie­sų, skai­ty­da­mas ro­ma­ną jau­tie­si, lyg žiū­rė­tum fil­mą. Se­no­viš­ką, su­da­ry­tą iš at­ski­rų sce­nų. Bet ir dau­giau nei se­no­viš­ką ki­ną. Nes skai­ty­da­mas ro­ma­ną ma­tai mies­tą su vi­so­mis jo rai­bu­liuo­jan­čio­mis spal­vo­mis, užuo­di įvai­riau­sius jo kva­pus, gir­di vi­so­kiau­sius mies­to gar­sus, įvai­riau­sių in­to­na­ci­jų dia­lo­gus, tar­my­bes ir už­sie­nie­tiš­ką ak­cen­tą. Ra­šy­to­jas lei­džia skai­ty­ti to me­to laik­raš­čių ant­raš­tes ir trum­pas jų ži­nu­tes, gat­vių re­kla­mas, gir­dė­ti per­so­na­žų dai­nuo­ja­mas ma­din­gas to me­to dai­nas. Šią mo­der­nią ko­lia­žo tech­ni­ką Joh­nas Dos Pas­so­sas be­ne pir­miau­sia ir pa­nau­do­jo šia­me vie­na­me iš anks­ty­ves­nių sa­vo ro­ma­nų, o pas­kui ir gar­sio­jo­je tri­lo­gi­jo­je U. S. A. (ku­rią su­da­ro The 42nd Pa­ral­lel (1930), Ni­ne­te­en Ni­ne­te­en (1932) ir The Big Mo­ney (1936). Į lie­tu­vių kal­bą ši tri­lo­gi­ja bu­vo pra­dė­ta vers­ti, bet kol kas iš­vers­ta tik pir­mo­ji jos kny­ga „Ke­tu­rias­de­šimt ant­ro­ji pa­ra­le­lė“ (1998, iš an­glų k. ver­tė Po­vi­las Ga­siu­lis, šį ra­šy­to­ją ge­rai per­pra­tęs ver­tė­jas da­bar iš­ver­tė ir „Man­ha­ta­no sto­tį“).

Ir čia ver­tė­jas (ver­tęs ir mi­nė­tą Er­nes­tą He­ming­wa­y­ų, ir Ja­me­są Jo­y­ce’ą ir kt.) nu­vei­kė di­de­lį, ne­leng­vą dar­bą – taip iš­vers­ti dia­lo­gus, kad lie­tu­vių skai­ty­to­jas ga­lė­tų jus­ti jais per­tei­kia­mą sa­vi­tą lai­ko dva­sią. Dia­lo­gus ra­šy­to­jas iš­ties ge­bė­jo kur­ti. Jie trum­pi ir il­ges­ni, bet vi­sad taik­lūs. Įvai­rio­pos in­to­na­ci­jos ir rit­mo, to­kio tu­ri­nio, ku­rie lei­džia pa­jus­ti pa­sau­lė­žiū­ri­nes lai­ko sro­ves, jų pa­veik­tą vei­kė­jų mąs­ty­se­ną. Pats ra­šy­to­jas yra sa­kęs, kad sa­vo per­so­na­žų kal­ba sie­kia iš­reikš­ti tos kar­tos są­mo­nę. O ir vi­sa ki­ta ro­ma­no kal­ba, kaip ir met­ro­po­lio gy­ve­ni­mas, lie­ja­si vis kin­tan­čiu rit­mu, tur­tin­gos, vaiz­din­gos lek­si­kos srau­tu – lyg džia­za­vi­mas žo­džiais. Be­je, mi­nė­ta­me „The Pa­ris Re­view“ in­ter­viu ra­šy­to­jas pri­si­me­na, kaip su bi­čiu­liu Er­nes­tu He­ming­wa­yu­mi vie­nas ki­tam skai­ty­da­vę Bib­li­ją, at­ski­ras sce­nas iš Ka­ra­lių, Kro­ni­kų kny­gų, ir kaip jo bi­čiu­lis leis­da­vo­si į sam­pro­ta­vi­mus apie sti­lių. Kas ži­no, gal Bib­li­jos sti­lius tu­rė­jo įta­kos ir Joh­no Dos Pas­so­so me­ni­nei kal­bai.

Ro­ma­nas pa­sa­ko­ja apie Man­ha­ta­ną. O vie­nin­te­lis epi­zo­das su Man­ha­ta­no sto­ti­mi yra svar­bus vi­so ro­ma­no pra­s­mei su­vok­ti. Ta­me epi­zo­de pa­sa­ko­ja­ma, kaip vie­na pa­grin­di­nių ro­ma­no vei­kė­jų, bo­he­miš­kai gy­ve­nan­ti jau­na ak­to­rė Ele­na, ką tik ta­pu­si ak­to­riaus Džo­no Ogl­tor­po žmo­na, su juo trau­ki­niu va­žiuo­ja į pa­plū­di­mį. Tyr­lau­kiuo­se iš­ki­lu­sio­je Man­ha­ta­no sto­ty­je jie per­sė­da į rei­ka­lin­gos kryp­ties trau­ki­nį. Įsė­du­si į jį Ele­na ma­to ru­das pel­kes, be­ga­lę juo­dų fab­ri­kų, ap­rū­di­ju­sį gar­lai­vį ka­na­le, dar­ži­nes, re­kla­mas (p. 138). Ji pa­si­jun­ta vie­ni­ša ir ne­lai­min­ga, nors ne­se­niai su­si­tuo­kė su vy­ru, ku­ris, da­bar vyks­tant į pa­plū­di­mį, jai de­kla­muo­ja Gies­mių gies­mės mei­lės žo­džius. Ta­me trau­ki­ny­je Ele­na pir­mą­kart pa­jun­ta, kad mo­der­nus gy­ve­ni­mas pa­nė­ši į tyr­lau­kius. Taip Man­ha­ta­no sto­tis ro­ma­ne tam­pa mo­der­ny­bės kaip kon­tras­to tarp nau­jo­viš­kos pra­ban­gos, lai­mės ir tyr­lau­kių, sle­gian­čio ne­jau­ku­mo sim­bo­liu. Šias reikš­mes gal­būt ge­riau lei­džia įžvelgti an­gliš­ka ant­raš­tė: ji yra ne Man­hat­tan Sta­tion, o Man­hat­tan Trans­fer – Man­ha­ta­no per­kė­la, mo­der­nus sta­ti­nys tyr­lau­kiuo­se, kur ke­lei­viai iš vie­no trau­ki­nio per­sė­da į ki­tą. Šią ame­ri­kie­tiš­ką re­a­li­ją lie­tu­viš­ka ant­raš­tė per­tei­kia taip, kad bū­tų su­pran­ta­miau lie­tu­vių skai­ty­to­jui – kaip „Man­ha­ta­no sto­tį“. Taip gal ir pra­ran­da­mos kai ku­rios pras­mi­nės ro­ma­no ant­raš­tės im­pli­ka­ci­jos, bet skam­ba pa­pras­čiau ir grakš­čiau. Nors ke­liuo­se už­sie­nio li­te­ra­tū­ros ži­ny­nų lie­tu­viš­kuo­se ver­ti­muo­se te­ko maty­ti šio ro­ma­no ant­raš­tę iš­vers­tą kaip „Man­he­te­no per­kė­la“ ar net „Man­he­te­no trans­fe­ras“. Da­bar iš­lei­dus šį ro­ma­ną gal­būt nu­si­sto­vės jo pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo va­rian­tas.

„Man­ha­ta­no sto­tis“ bai­gia­si ir­gi be­maž sim­bo­li­ne sce­na. Jo­je vaiz­duo­ja­mas ki­tas pa­grin­di­nis per­so­na­žas Dži­mis Her­fas, ku­ris ro­ma­no pra­džio­je bu­vo ma­žas ber­niu­kas, su mo­ti­na su­grį­žęs į Niu­jor­ką iš Eu­ro­pos. Tai bu­vo Lie­pos ket­vir­to­ji ir jis no­rė­jo mo­juo­ti Ame­ri­kos vė­lia­vy­te, kris­ti ir pa­bu­čiuo­ti že­mę. O da­bar, pra­ėjus tris­de­šim­čiai me­tų, jis jau iš­si­moks­li­nęs ko­res­pon­den­tas, pa­ži­nęs bo­he­miš­ką gy­ve­ni­mą ir nu­skur­dęs. Trokš­da­mas lai­mės ir lais­vės jis iš­ke­liau­ja iš Niu­jor­ko, kel­tu per­si­ke­lia per upę, kiek pa­va­žiuo­ja ar­klio trau­kia­mu ve­ži­mu, pas­kui žy­giuo­ja pir­mą­kart gy­ve­ni­me „jaus­da­mas ma­lo­nu­mą, kad al­suo­ja, kad tvink­si krau­jas, kad dunk­si į grin­di­nį ko­jos“ (p. 463). Sė­dasi į sunk­ve­ži­mį ir pra­šo­si pa­ve­ža­mas. O ap­link „pa­laips­niui rū­kas pra­re­tė­ja, iš kaž­kur smel­kia­si per­la­mut­ri­nis apy­auš­ris“ (p. 463). Dži­mis Her­fas iš­ke­liau­ja ki­to­kios švie­sos link, nors jos ir ne­pa­siek­si. Ki­to­kios lai­mės link, nors ne­ži­no, kur ją ras­ti. Ki­to­kių ma­lo­nu­mų link, nors jie ir vi­sai pa­pras­ti bū­tų. Niu­jor­kas su jo Man­ha­ta­nu jam bu­vo lai­ki­na gy­ve­ni­mo sto­tis, per­kė­la, kur jis per­ėjo nuo vie­no­kio lai­mės su­pra­ti­mo prie ki­to­kio. Gal taip ra­šy­to­jas iš­reiš­kė ir sa­vo pa­ties išgyventą be­na­miš­ku­mo jaus­mą, kol ga­liau­siai vy­res­nia­me am­žiu­je sa­vo tik­rą­ja tė­vy­ne ėmė lai­ky­ti Ame­ri­ką. Ku­rios di­džiau­sio met­ro­po­lio ga­lin­gą mo­der­nė­ji­mo ban­gą „Man­ha­ta­no sto­ty­je“, per­ne­lyg ne­de­monst­ruo­da­mas su­si­ža­vė­ji­mo ir kri­ti­kos, ban­dė pa­vaiz­duo­ti lyg ob­jek­ty­vią kro­ni­ką.

Komentarai / 1

  1. Saulius M..

    Nuoširdus dėkui už PUIKIĄ recenziją! :-)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.