Ar gali dvi religijos garbinti skirtingus „Vieną DVą Kūrėją“?

LETAS PALMAITIS

Šiandien, kai masinės informavimo priemonės visame „(buvusiame) laisvajame“ pasaulyje vaizduoja islamą kaip blogio šaltinį, madinga teigti, neva musulmonai garbina „kitą DVą“ nei krikščionys. Sakoma, kad „krikščionių DVas“ yra Meilė, bet „musulmonų DVas“ reikalaująs kruvino teisingumo ir kitų religijų išnaikinimo. Minima ir tai, kad DVo Vardas ne AL, bet JHV. Patys protingiausi net pažymi, kad „krikščionių DVas“ – Švč. Trejybė, o „musulmonų DVas“ – ne.

Švč. Trejybė

Tokios rūšies „argumentus“, beje, gerai atspindinčius neopagonišką mąstymą, remiantis ta pačia logika, galima peradresuoti ir „Mozės DVui“. Todėl belieka pripažinti, kad koegzistuoja trys „Vieni DVai Kūrėjai“ arba kad tik Vienas yra tikras, o kiti – pasivadinusio DVu apsišaukėlio šėtono darbas.

Panašių „sprendimų“ tikrai rasime: dalis antisemitų (net laikančių save krikščionimis, o tai dažniausiai Rusijos stačiatikiai) iš neapykantos žydams Senojo Testamento DVą vadina šėtonu; islamo nekentėjai panašiai kalba apie „Korano DVą“.

Iš tikrųjų Evangelija atskleidžia DVo Meilę per Jo nužengimą pas mus Žmogumi (DVažmogiu). Musulmonai to nepažino, kaip nepažino ir judėjai iki Kristaus atėjimo.

Taigi ar tikime, kad DVas – Švč. Trejybė, ar to dar nepažįstame, tai mūsų pačių Vieno DVo interpretacijos, bet ne skirtingų DVų tikėjimas.

Vardas

DVas yra Visatos Kūrėjas, o ne kažkokios semitų genties palikuonis. Todėl Jo Vardas, jei kas drįsta apie tai kalbėti žmogaus terminais, negali būti semitiškas. Vardas JHV yra semitiškas, kilęs iš reikšmės „Esantysis“, kaip Pats DVas atskleidė Save Mozei: „Aš esu, Kuris ESU.“ (Iš 3, 14)

Žodis AL arabiškai reiškia DVas ir yra intensyvinis derivatas „Tas, Kuris pirmauja DViškumu“ nuo bendrasemitiškos šaknies ’lh „dieviškumas“ – plg. kad ir šiuos arabiškus žodžius: fātih „atidarantis, sprendžiantis“, bet fattāh „sprendėjas (teisėjas)“ nuo šaknies fth „atverti“, hàsan „malonus“, bet hassān „gražuolis, Chasãnas“ nuo šaknies hsn „būti maloniam“, kādib „meluojantis“, bet kaddāb „melagis“ nuo šaknies kdb „meluoti“ ir t. t. Arabai krikščionys DVui pavadinti nevartoja jokio kito žodžio, tik AL. Tačiau musulmonai, tikėdami, kad arabiškas Koranas yra autentiškai padiktuotas DVo Žodis, nedrįsta versti AL iš originalios arabų kalbos į kitas kalbas, bet palieka neišverstą (kalbėdami apie netikras dievybes, jie vartoja žodį ’ilāh = hebrajų ’elōah). Todėl žodis AL pasirodo esąs Vardas visose kalbose, išskyrus pačią arabų kalbą.

Kitų religijų naikinimas

Taip, teoriškai islamas baudžia mirtimi už at(si)vertimą į kitą religiją, o jį atmetantiems pagonims nepalieka nieko kito, kaip rinktis tarp mirties ir vergovės. Bet ir tai atitinka Senąjį Testamentą (Įst 20, 10–15), o dėl Naujojo, tai prašome paskaityti paaiškinimą Rom 1, 18–32, Ef 4, 19 arba 1 Kor 10, 20, 1 Tes 4, 5 (pagonių aukos yra aukos velniams). Žinoma, krikščionybė neturi griebtis nužudymo, nes Jėzus Kristus Pats jau yra nužudytas už visas nuodėmes, tačiau matome aiškų draudimą sėdėti prie vieno stalo su pagonimis, valgančiais dievams paaukotą mėsą (1 Kor 8, 10). Krikščionių tikslas buvo ir tebėra pagonių atvertimas, t. y. pagonybės išnaikinimas, o tai paveldėta dar iš Senojo Testamento judaizmo.

Būdamas nepakantus pagonims, islamas tačiau aiškiai išskiria judėjus ir krikščionis, vadindamas juos „Knygos (Šventojo Rašto) žmonėmis“, ir skelbia pamatinį principą: „Nėra prievartos religijoje.“ (2, 256) Islamo teokratinė teisė šariatas suteikia apsaugą savo teritorijoje gyvenantiems Knygos žmonėms ir atleidžia juos nuo karo prievolės. Nors musulmonėms draudžiama tekėti už Knygos žmonių, musulmonas gali vesti judėjes arba krikščiones, kurioms (bet ne vaikams) paliekama teisė ir toliau išpažinti savo religiją.

Monoteizmas ir pagonybė

Yra trys pasaulinės religijos, kylančios iš vieno kamieno: judaizmas, krikščionybė ir islamas. Jos vadinamos abraominėmis, nes būtent nuo DVo Sandoros su Abraomu eina tiek judėjų ir krikščionių (nuo Abraomo sūnaus Izaoko), tiek musulmonų (nuo Abraomo sūnaus Izmaelio) tikėjimai. Tiktai abraominiai tikėjimai visame pasaulyje ir visoje istorijoje yra MONOteistiniai, t. y. skelbiantys Vieną DVą (kartais monoteizmu dar vadinamas zoroastrizmas, bet tai netiesa – zoroastrizmas ne monoteistinė, bet dualistinė religija su dviem sugalvotais dievais – gėrio ir blogio). Monoteistinio tikėjimo buvimas aiškiai rodo į DVišką Apreiškimą. Žmogus pats negali sugalvoti monoteizmo ir visada linkęs į pagonišką daugdievystę.

Bet jei monoteizmas yra DViškos kilmės, nė viena iš pasaulinių monoteistinių religijų negalėjo atsirasti prieš DVo Valią.

Apreiškimas

Skaitykite Koraną ir raskite jame tuos pačius esminius dalykus, kurie yra ir Senajame Testamente, visus tuos pačius pranašus iki pat Jono Krikštytojo, ką ir kalbėti apie Patį Jėzaus Asmenį.

Suprantama, mes negalime laikyti islamo lygiaverčiu, negalime tikėti Koranu kaip DVo Žodžiu – juk kitaip būtume musulmonai. Bet negalime ir atmesti, kad Korane esama Apreiškimo elementų – plg. 96 surą1, kai Hiros kalno oloje per arkangelą Gabrielių (Džibrylį) DVas privertė Muchamedą skelbti pagonims Vieną DVą: ìqra’ – „Šauk! Skaityk! Skelbk!“

Katalikai, nepamirškite, kad Šventasis Tėvas Jonas Paulius II tapo pirmuoju istorijoje popiežiumi, kuris viešai (ex cathedra!) pabučiavo Koraną, davęs mums teisę tikėti, kad jame esama Apreiškimo.

Arijonizmas ir Abraomo (Ibrahimo) palikuonys Arabijoje

Tie, kurie pažįsta krikščionybės istoriją, gali suprasti, kad Muchamedo skelbiama religija tęsė arijonizmą (krikščionio sektanto Arijaus mokslą) Arabijos monoteistinės (hanifiškos) tradicijos2 liekanų dirvoje. Mes nieko nežinome apie Izmaelį po jo ir motinos Hagaros atsiskyrimo nuo Abraomo, Saros ir Izaoko. Islamas papildo šias žinias.

Dorybės ir nuodėmės

Koranas moko, kad DVas yra pasaulių Kūrėjas, kad negalima nepaklusti Jo Valiai, kuri yra Įstatymas, kad egzistuoja nuodėmė DVui ir bausmė už ją. Visos nuodėmės, kurios krikščionims yra sunkios, yra sunkios ir musulmonams. Natūralu, kad esama specifinių islamiškų dorybių, kurios gali atrodyti nepriimtinos krikščionims, taip pat nuodėmių, kurių krikščionys nepažįsta. Bet juk mes turime reikalą su skirtingomis religijomis, t. y. su skirtingu DVo Valios suvokimu, o ne viena religija. Šito negalima išleisti iš akių. Naivu kritikuoti kitą religiją iš savo tikėjimo pozicijų. Tokia „propaganda“ efektyvi tik savo religijos išpažinėjų atžvilgiu, jokiu būdu ne kitos, „kritikuojamos“.

Teisingumas, gailestingumas, palūkanos

Taip, tiesa, kad islamas, kaip ir Mozės Įstatymas, skelbia teisingumą pagal formulę „akis už akį“. Tačiau tuo pat metu islamas laiko gailestingumą ir teisę atleisti ypatinga tikinčiojo dorybe: „Atpildas tam, kuris padarė žalą, – lygiavertė žala, kad būtų įvestas teisingumas. Bet jei kas atleis skriaudėjui ir baigs reikalą taika, norėdamas draugystės, jo atlygis pas ALą, be Kurio niekas nežino apdovanojimo dydžio. Juk AL nepagaili tų, kurie kėsinasi į žmonių teises.“ (42, 40)

Kiekviena Korano sura prasideda žodžiais: „Vardan ALo, Gailestingojo, Maloningojo.“

Prie to pridėkime, kad musulmonai laikosi palūkanų draudimo, kuris Toroje (Įstatyme, t. y. Mozės Penkiaknygėje, pirmosiose penkiose Senojo Testamento knygose) galioja tik „artimo“ (t. y. bendratikio) atžvilgiu: „Neskolink savo broliui už palūkanas nei sidabro, nei duonos, nei ką kita, ką galima skolinti už palūkanas.“ (Įst 23, 20) Plg. Koraną: „Tie, kurie ryja palūkanas, prisikels tik tokie, kokius šėtonas pargriauna savo prisilietimu. Už tai, kad jie kalbėjo: „Juk prekyba – tas pats, kaip palūkanos!“ Bet AL leido prekybą, bet uždraudė palūkanas.“ (2, 275) Islamas apibendrina šį draudimą visiems žmonėms, nesvarbu, musulmonams ar ne3. Krikščionys jau seniai nepaiso šio draudimo ir net visai jį pamiršo, tarsi jo ir nėra. Ką tuomet pasakytume šių aukštų dorovinių imperatyvų kontekste apie šiandien madingą neopagonybę, apie budizmą ar bet kokią kitą dabar išpopuliarintą Tolimųjų Rytų religiją?

Uolumas ir dorovinis reliatyvizmas

Hinduizmas yra toks tobulai reliatyvus ir filosofiškas, kad net nepripažįsta gėrio ir blogio skirtingomis sąvokomis! Čia dorovė remiasi ne savo Steigėju ir Davėju, bet natūralia Visatos „mechanika“ – karma. Bet kuriam normaliam musulmonui toks aiškinimas yra šventvagystė. Ją išgirdęs, šis „religinis fanatikas“, „fundamentalistas“, „islamofašistas“ neilgai galvodamas griebia kas tik po ranka pakliūva ir puola gausų būrį ginkluotų nedorybės skelbėjų, kad tik pats mirtų vardan DVo už Jo Tiesą („Uolumas dėl Tavo namų sugrauš mane“, Ps 68, 10).

O kaip jūs, broliai krikščionys? Ar tik nekviečiate visokių „harė krišnų“ išminties pasisemti?

Pagaliau pats moderniausias Naujosios Pasaulio Tvarkos etinis reliatyvizmas tradicinę dorovę su jos gėrio ir blogio priešprieša laiko tamsiausia atgyvena. Juk žmonėms nepatinka reikalavimai ir įpareigojimai, jiems paduok „teises“, todėl jie taip noriai ima filosofiškai lipdyti personalias „religijas“ iš bet kokių nuotrupų pagal savo skonį.

Kita religija – ne „kitas DVas“

Tiesa ir tai, kad Koranas Jėzų Kristų laiko pranašu, o ne įsikūnijusiu DVu. Ar verta stebėtis arba pykti? Juk islamas – kita religija. Jeigu ji būtų tokia kaip mūsų, ji būtų ne islamas, bet krikščionybė. Vis dėlto ji, be jokių abejonių, yra abraominė, nė kiek ne mažiau nei Senojo Testamento religija.

Taigi kas drįsta sakyti, neva musulmonai garbina kažin kokį „kitą“ DVą? Kiek yra DVų Kūrėjų? Du? Dešimt? Daugiau?

O gal kažkam duota teisė teigti, neva musulmonai garbina šėtoną, kuris apsimeta DVu Kūrėju?

Ką gi, paanalizuokime ir šį piktžodžiavimą.

Šėtonas Jėzų skelbia Kristumi (Mesiju)?

Koranas Jėzų vadina Mesiju („pateptuoju“ [Karaliumi], o tai graikų kalba ir yra Kristus): al Masīhu ’Īsā-bnu-Maryam – „Mesijas Jėzus Marijos Sūnus“ (4, 171) arba „Juk mes nužudėmė Mesiją Jėzų, Marijos sūnų!“ O jie nenužudė jo ir nenukryžiavo, šitai jiems tik pasivaideno“ (4, 1574) – ar šėtonas Jėzų gali skelbti Kristumi (Mesiju)? Kas gali Jėzų pavadinti Mesiju, jei jam neduota DVo?

Jėzus nugalės Antikristą

Negana to, kaip ir mes, musulmonai laukia Jėzaus sugrįžimo, jie irgi tvirtina, kad laikų pabaigoje prieš Jį dar pasirodys Antikristas – Dadžialis (< Mšīhā Daggālā – „netikras mesijas“ Sirų Naujajame Testamente, 1 Jn 2, 18), kurį Jėzus nugalės.

AL atsiuntė Torą ir Evangeliją

Kalbėdamas DVo Vardu, Koranas skelbia: „Pãskui pranašus Mes pasiuntėme Jėzų, Marijos sūnų, kuris ėjo jų pėdomis ir patvirtino Toros tikrumą. Mes nusiuntėme jam Evangeliją.“ (5, 46)

Šiandien tarptautiniai bankininkai nori tapti dievais5. Jie nori naikinti ir keisti religijas, primesti visai žmonijai totalinę kontrolę, sunumeruoti visus žmones ir manipuliuoti jais pasitelkę po oda implantuotus elektroninius biolustus6, spręsti, koks jų skaičius gali gyventi, o kokį kaip nereikalingus perteklinius vergus reikia likviduoti badu, karais, suvaidintais terorizmo išpuoliais, laboratorinėmis pandemijomis. Jų pagrindinis priešas – DVas ir tie iš Jam ištikimųjų, kurie nepasiduoda. Šiandien tai daugiausiai musulmonai, todėl tarptautiniai bankiniai gangsteriai (banksteriai) neapkenčia jų labiau už visus kitus pasaulyje.

Hidžabas ir gašlumo propaganda

Kovodami už „žmogaus teises“ prieš „tarptautinį terorizmą“ (Tony Blairas7 paskelbė kovą po to, kai JAV spec. tarnybos 2001 m. rugsėjo 11 d. surengė PPC Niujorke „islamiškas atakas“ agresijai prieš Afganistaną ir Iraką pateisinti8), ES demokratai pasiekė tokią „laisvę“, kad įstatymais draudžia moterims rengtis, kaip jos nori, ir rodytis viešoje vietoje su islamiška skara – hidžabu. Laisvė nėra sodomitinė ištvirkavimo laisvė, bet teisė gyventi pagal DVo Įsakymus, įskaitant moters teisę, kada ji nori, vaikščioti ne pusnuogei pagal gašlumo madas, bet laikantis padorumo ir kuklumo, kaip ragina ir krikščioniškas tikėjimas, pridengus galvą9. Musulmonų hidžabas yra skaistumo ženklas, kiekvienam katalikui ir kiekvienai katalikei pažįstamas tiek iš Švč. Mergelės Marijos atvaizdų, tiek iš katalikių vienuolių aprangos10.

Visuomenės sveikata arba ištvirkimas ir pakrikimas visų pirma priklauso nuo moters – ji ištikima DVui ar „demokratijai“ ir feministinėms „teisėms“.

„Islamofašizmas“ ir „fundamentalizmas“

„Tad ko gi jums reikia iš islamo?“ – kartojate banksterių melą tam, kad ir islamas taptų tokiu pat šlykščiu sodomodemokratinių „vertybių“ židiniu, kokiu paversta dabartinė „krikščionybė“, kalbanti Orwello naujakalbe, „laiminanti“ sodomitų „santuokas“ ir draudžianti pastoriams cituoti DVo žodžius apie nuodėmę grasinant už tai teisminiu persekiojimu? Bet štai ką DVas sako Toroje: „Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu, abu turi mirti, jų kraujas ant jų“ (Kun 20, 13); „Prakeiktas, kas sueina su bet kokiu gyvuliu!“ O visi žmonės atsakys: „Amen!“ (Įst 27, 21)

Žr. taip pat Naujajame Testamente: „Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės“ (1 Kor 6, 9–10); „Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui kitokį kūną, lieka pavyzdžiu kentėdami amžinos ugnies bausmes.“ (Jud 1, 7)

Gal per kelis tūkstančius metų DVas „pakeitė savo nuomonę“? Gal Jis tapo „pažangus“ ir jau visai „demokratas“?

Nė vienas Bilderbergo kirminas, net toks „galingas“, kad turi trilijonus dolerių savo šėtoniškose bankų sąskaitose, nepajėgia panaikinti pacituotų Žodžių. Todėl tas, kuris vadina musulmonus „islamofašistais“, pirma turi pavadinti „fašistu“ Mozę ir Patį DVą.

Melagiai, kartojantys ateistų ir satanistų piktžodžiavimus, nekentėjai DVo, nesvarbu, kurios religijos garbinamo – musulmonų, krikščionių ar judėjų! Jūs reikalaujate dėti DVo Įsakymus žemiau „įstatymų“, priimamų bankininkų ir oligarchų nupirktuose parlamentuose, ir vadinate „fundamentalistais“ tuos, kurie DVą daro gyvenimo pagal Jo Įsakymus fundamentu (pamatu). Jūs gėdingai pralošite kartu su banksteriais, nes DVas yra Aukščiausias, AL Akbar!

Iš tikro Jėzus jau arti, Viešpatie, ateik! Maran ata!11

________________

1 http://www.submission.org/efarsi/arabic/sura96.html.
2
Plg. http://www.jstor.org/pss/1508724.
3
Dėl Katalikų Bažnyčios požiūrio į islamišką bankininkystę plg. http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2009/2009-03-04/2009030412006886.pdf.
4
Atkreipkime dėmesį į šioje citatoje atspindėtą ankstyvąjį krikščionišką doketizmą, beje, būdingą būtent toms sektoms, kurios, priešingai, Jėzų laikė tik DVu, bet ne Žmogumi: http://en.wikipedia.org/wiki/Docetism.
5
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_bilderberg.htm.
6
http://hubpages.com/hub/Astonishing_Interview_with_Aaron_ Russo_who_met_with_Nick_Rockefeller.
7
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6482891.stm.
8
Tądien visiškai analogiškai griuvo ne du, bet trys pastatai, iš kurių Nr. 7 net nebuvo jokio lėktuvo užkliudytas, http://911review.org/Wiki /Building7Collapse.shtml – plg. analogišką oficialų melą apie JAV prezidento J. F. Kennedy nužudymą 1963 m., http://www.informationclearinghouse.info/article4582.htm.
9 http://www.catholicplanet.com/women/veil.htm, plg. 1 Kor 11, 6.
10
http://www.muhajabah.com/christianveil.htm.
11
Plačiau žr. http://antikristas.wetpaint.com.

Komentarai / 1

  1. toto.

    Siaubas pagalvojus, kuriame amžiuje kai kurie gyvename.

    P.s. Po atvira religine propaganda nepakenktų redakcijos prierašas.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.